HomeSchoolartsenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 552.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

l
<
P
SCHOOLGEBUUWEN lMtl(1H'l`DG.
Dat de bouw van een moderne school, beant-
woordend aan de strengste eischen der hvgiëne, een
. j ideaal schoolgebouw dus, een moeilijke opdracht
voor den bouwmeester is, is wel daaruit gemakkelijk
af te leiden, dat elk nieuw gebouw, in details, weer ·
afwijkt van een vorig, dat soms slechts enkele
. maanden bestaat.
Veelal zijn hier factoren van financiëelen aard in
het spel, doch veelal ook weer wijzigingen in ver-
warming, ventilatie e. a., die in een minder nieuw
gebouw niet geheel voldeden.
Het doel moet zijn, de schadelijke invloeden van
het verblijf in gesloten ruimten tot een minimum te
» · beperken.
1 De inhoudsruimte van een lokaal moet in over-
Q eenstemming zijn met het aantal leerlingen, dat
[ daarin plaats moet nemen.
i Voor elk kind moet minstens een inhoudsruimte
i van 5 kub. Meter berekend worden. _
j Voor een schoollokaal voor 40 kinderen dus,
9 moeten de afmetingen minstens zijn S X 5 X 5,
§ onder voorwaarde, dat ook hier een voortdurende
' luchtverversching plaa.ts heeft.
l De vloeren moeten liefst uit één stuk zijn ver-
; vaardigd, dus beton, houtgraniet of linoleum, zoodat
; geen naden, scheuren of openingen gelegenheid geven
{ tot stofophooping, en de vloer gemakkelijk en vlug
met vochtige dweilen kan worden gereinigd.
{ Een behoorlijke verlichting, die middenin een
1 oude stad veelal ontbreekt, is een levensconditie; een
modern schoolgebouw mag niet in overeenstemming
[ zijn met onze moderne woningen. waar kleine en
• lage vensters karakteristiek zijn. ,
Architectonische grilligheden mogen een goede ver-
lichting der lokalen niet in den weg staan.
I
(
s
l
I .
l
(
`|