HomeSchoolartsenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 604.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

I
t
2

ä · is
jaren komt het kind vergezeld van die lijst bij den
arts, tot in het laatste schooljaar toe.
V Na dit laatste onderzoek worden veelal adviezen
j, in zake beroepskeuze gegeven.
i Dit is gebleken noodig te zijn, aangezien maar al
lj te dikwijls een ondoelmatig beroep, niet in overeen-
j stemming met den lichamelijken toestand der leerlin-
gen, wordt gekozen, hetgeen later tot teleurstellingen
ij · moet leiden.
jg De voorstanders van een geregeld onderzoek om _
` de twee jaren. achten dit noodzakelijk omdat veelal
afwijkingen optreden in den loop der schooljaren.
H die aan de waarneming der ouders en onderwijzers
t ontsnappen.
j Beide typen werken goed en `t eene geeft wat
meer administratie en arbeid dan ”t andere, waar-
, tegenover ontwijtelbaar iets goeds staat.
2 lVelk type dus in te voeren is op dit oogenblik
je moeilijk uit te maken, daarvoor zijn nog te weinig
E gegevens; het hangt alweer veel at van de opvat-
ting van den schoolarts, verder van de gemeente
enz., doch een overwegend bezwaar is het niet, het
eene in het andere te laten overgaan, mocht dit ten
5 slotte wenschelijk blijken.
{ Een principieel verschil is er althans niet.
vt
E Bij de moeilijkheden; die zich reeds hebben voor-
F gedaan en aan welkcr opheffing gestadig wordt ge-
werkt, voegt ziclr in ons land nog een en wel de
l vele particuliere scholen, die hier bestaan en, van
g schoolartsen nog niets willen weten.
j De particuliere scholen bestaan in Duitschland
I ook. doch zijn daar in uiterst klein aantal, waar
l slechts een zeer matig schoolgeld (pl.m. 60 Mark)
geheven wordt. De overgroote meerderheid zijn
gemeentescholen, waar het onderwijs gratis is; op
deze gemeentescholen gaan naast de arbeiderskinde-
ren. ook die der meer gegoeden.
Bijna ieder brengt althans de eerste drie jaren op
een gemeenteschool door, dan gaan de meer gegoede
kinderen naar de z.g. ,,Biirgerschulen" ter voorbe-
reiding van Hoogere Burgerscholen en Gymnasia.

· I
I
S
l