HomeSchoolartsenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 633.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

[
ä t
Ii tt
tt E
»: I
str
I! 14
. I I.
de ouders zelf waardeeren deze kostelooze adviezen ?
T meer en meer.
Het houden van het dagelijksch spreekuur om de I?
door de onderwijzers toegezonden scholieren in ge- .
zelschap hunner ouders te onderzoeken, geeft gele-
I genheid geregeld voeling te houden met onderwijzers U
I en ouders. Y
j Yelk systeem nu gekozen moet worden is een ij `
' moeilijk vraagstuk en hangt in de eerste plaats af I;
` van de grootte en uitgebreidheid der gemeente. `
‘ Gemeenten onder 50.000 inwoners kunnen waar-
2 · schijnlijk met een of meer schoolartsen-practici vol- “
= staan. I
: Daarboven evenwel zal de beroepsschoolarts op
zijn plaats zijn en zich geheel aan de schoolhvgiëne t
I en den scholier moeten wijden.
Zoodra de gemeente een uitbreiding heeft, zoodat X
g een schoolarts zonder praktijk het niet naar behoo- It
f ren kan vervullen, moet de mogelijkheid bestaan i
Ii een of meer assistenten-practici aan te stellen.
In nog grootere gemeenten kunnen twee of meer
Lg schoolartsen, wien praktijk verboden is, worden aan-
Q gesteld, die de werkzaamheden onderling verdcelen. Q
t
Velk type moet worden toegepast, of alleen de
nieuw aangekomen leerlingen moeten worden onder- j
zocht of wel iedere jaargang opnieuw; of het spreek-
uur van den schoolarts hoofdzaak of bijzaak is; hoe I
het klassenbezoek, hoofdzakelijk dienende ter beoor-
V; deeling van ventilatie, verlichting en banken, moet I
5 worden ingericht, dat alles moet aan het inzicht van t
den leidenden schoolarts en diens organisatietalent 'I
j worden overgelaten. Zoowel het eene als het andere §
l type heeft zijn aanhangers. ¥
In Dortmund worden slechts de nieuw aangeko­ t
t men leerlingen onderzocht en degenen, die afwijkin-
gen vertoonen, ontvangen een lijst, waarop alles
t nauwkeurig staat aangegeven. Deze kinderen staan
onder voortdurende contröle.
I In Mannheim en in Halle bijv. krijgt ieder kind,
I ziek of niet, een lijst en telken jare om de twee
I
· 1
I
S
1