HomeSchoolartsenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 656.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

13
hygiënisch gebied voorvalt, de schoolkinderen te
onderzoeken, besprekingen met ouders te voeren. en
controle op zieke kinderen te houden.
Bovendien zou het praktisch niet wenschelijk zijn.
een schoolarts-geneesheer te belasten met het onder-
zoek van kinderen, die tot de geregelde elientele
behooren van een college; misbruiken en onaange-
naamheden kunnen lichtelijk het gevolg zijn.
Nu spreekt het vanzelf, dat er tal van kleine
gemeenten zijn, waar het onmogelijk is een beroeps-
schoolarts aan te stellen: alle die kleine gemeenten
moeten zich tevreden stellen met den schoolarts-
, practicus, waartegen geen enkel bezwaar bestaat: de
afstanden zijn gewoonlijk klein en het werk weinig
uitgebreid.
De schoolarts-zonder praktijk zal al zijn tijd kun-
nen geven aan de school, zal zich op de hoogte
houden van de vorderingen der algemeene liygiiine.
zal bij verschillende vragen de schoolhygiene betref-
fende, als adviseur van het dagelijksch bestuur der
gemeente moeten optreden, zal het onderwijzend per-
_ soneel moeten inwijden in de elementaire kennis van
infectie-ziekten en wctenswaardige ziekteversehijnse-
len, zal de kinderen nauwkeurig onderzoeken, zwakke
en ziekelijke kinderen controleeren, zal hebben uit te
maken wanneer herstellende kinderen weer de school
kunnen bezoeken, zal aanstekelijke huidziekten, die
gevaarlijk voor de medescholieren zijn, hebben te
isoleeren, moet vaststellen welke kinderen voor va-
­ cantiekolonies of herstellingsoorden in aanmerking
komen en tal van werkzaamheden meer.
Wannee1· dus de schoolarts geheel en al als zoo-
danig optreedt, zal hij gelegenheid h.ebben, zich zoo
` in het wezen der zaak in te werken, dat hij vlugger
en beter toestanden kan beoordeelen. die schadelijk
werken, weet hij door geregeld schoolbezoek begin-
nend lijden spoedig te ontdekken en kan de ouders
tot behandeling adviseeren.
Deze besprekingen zijn zeer gewiehtig en leiden
gewoonlijk tot succesvolle behandeling door huisarts
of specialist - deze mondelinge adviezen van niet
behandelende geneesheeren maken gewoonlijk meer
indruk, dan die van den niet neutralen huisarts en