HomeSchoolartsenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 650.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

E
1
z 12
j het geval is, beschikken reeds over eenige ervaring.
¥ die in elk vak gevvenseht en noodzakelijk is.
t Hoe nauwkeuriger en gelijkmatiger onderzoekin-
j gen plaats hebben, des te betrouwbaarder zijn de
j resultaten; Waar dus slechts enkele onderzoekers zijn,
g die volgens een bepaald systeem hun onderzoek in-
j richten, daar zal het resultaat meer betrouwbaar zijn,
g dan wanneer een groot aantal volgens eigen inzicht
i en opvatting, naarmate hun tijd en lust dit toestaat,
g deze onderzoekingen verrichten.
l Zoo zijn in Berlijn lél schoolartsen, in Magdeburg
{ en l specialisten.
j \`el worden nu en dan vergaderingen van de _
j schoolartsen gehouden, waarop belangrijke punten ter
j sprake worden gebracht, ook komt jaarlijks een
verslag uit, samengesteld uit 44 resp. 23 verslagen,
j vermeldende de werkzaamheden in het afgeloopen
j jaar verricht, doch in dergelijk werk ontbreekt de
E zoozeer gewenschte eenheid.
, Met het oog op de statistiek, die vooral hier groote
j Waarde kan hebben, is gelijkvormigheid een bepaald
ä vereisehte en een groot aantal schoolartsen met ver- _
schillende opvattingen staan een goede statistiek in
den Weg.
gt Een betrouwbare statistiek kan ook alleen door
j den schoolarts naar waarde worden geschat en voor
g hem een onmisbare leiddraad worden.
tg Door jarenlang voortgezette arbeid kan hij ten
jj slotte gevolgtrekkingen maken en de vruchten van
tï zijn Werk overzien.
lVat op schoolhygiënisch gebied geleverd Wordt,
j komt; niet uit de gemeenten waar veel schoolartsen
ij bezig zijn, maar alleen uit die plaatsen, waar de
schoolarts als beroepsschoolarts fungeert. ‘
ä Het ligt ook in den aard der zaak en het moge
, blijken uit de voorgaande en volgende bladzijden,
1 dat de taak van den schoolarts te veel omvattend
‘ is om als een bijbetrekking te worden vervuld. Voor
t eenigszins groote gemeenten is het niet denkbaar.
ig; dat een of meer praktiseerende geneesheeren deze
taak naar behooren zouden kunnen vervullen.
De geneesheer-schoolarts zal den tijd missen zich
behoorlijk op de hoogte te stellen van alles wat op


je