HomeSchoolartsenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 593.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

ll
Evenwel zijn bureaucratisme en geneeskundige
arbeid twee dingen, die niet gemakkelijk te rijmen
zijn en mocht dit al eens een enkele maal voorko-
men, in het algemeen behoeft men daarvoor geen
vrees te koesteren.
Aan de problemen, die zich steeds op school-
hygiëniisch gebied voordoen, is te veel experimen-
teelen arbeid verbonden om zich aan burcaucratisme
te buiten te gaan.
Ook van Hongaarsche zijde werd de raad gege-
ven alle jonge artsen cenigen tijd als schoolarts te
laten fungeeren, opdat zij de beteekenis van de
"‘ school voor een gezonde ontwikkeling van het kind
nauwkeurig leeren kennen.
Dit nu moge voor den jongen arts veel waarde
hebben en hem zeer nuttig zijn, voor de school en
voor den geregelden gang van zaken is dit beginsel
niet aan te bevelen.
De jonge arts, die de praktijk binnentrcedt, moge
in den beginne den tijd hebben zich aan de school-
hvgiene te geven, de handigheid, de ervaring, die
‘ hij zich eerst langzamerhand kan eigen maken. ont-
breekt hem, en heeft hij zich die na eenige jaren
eigen gemaakt, dan gaat hem door uitbreiding zijner
praktijk, de tijd ontbreken.
De verschillende onderdeelen der medische weten-
schap vorderen ter bestudeering zooveel tijd, dat dit
voor één enkel individu onmogelijk is.
Dit heeft geleid tot specialiseeren en evengoed als
nu huidartsen, oogartsen, chirurgen en hgienisten
reden van bestaan hebben, evengoed moet een
schoolhygiënist zijn afzonderlijk vak beoefenen. zon-
der bijkomende zorgen van een praktijk.
De tijd is voorbij, dat de huisdoktcr werd aange-
zien als de adviseur der familie op allerlei gebied.
dat er van hein een kennis en wetenschap gevergd
werd van alle onderdeelen van·`tmenschelijk lichaam
en de behandeling daarvan.
Zoo is ook voor het vak der schoolhjgiiine. in
zijn uitgebreidsten zin, speciale studie een vereischte
en de schoolartsen, die reeds eenige jaren hun ambt
uitoefenen, zooals dat in liuitschland hier _en daar