HomeSchoolartsenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 646.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

{ 10
I
j en kind, of moet hij zijn een praktiseerend genees-
I heer, die naast zijn praktijk, de schoolhvgiene als
een bijvak beoefent?
Tot voor weinige jaren werden, op enkele uitzon-
deringen na, alle officiëele functies van den arts als
t bijbaantjes beschouwd; de praktijk als bron van
§ levensonderhoud steeds als hoofdzaak.
Zoo zijn de meeste gemeente-artsen (armendoetoren)
i praktiseerende geneesheeren en zijn er slechts wei-
E nig betrekkingen waar praktijk niet geoorloofd is.
l Dat waren de medici van ’t Staatstoezicht en sedert
i korten tijd ook _de gemeente-artsen in Amsterdam.
i Toen 12 jaren geleden in V7iesbaden de eerste
' schoolartsen werden aangesteld. sprak het ook van- "‘
i zelf, dat dezen uit de praktiseercnde artsen werden
gekozen en dacht men er niet aan een schoolarts
t als beroepsschoolarts aan te stellen.
{ _ Nu komt Kuntz. die het svsteem te Viesbaden ge-
durende 10 jaren heeft waargenomen, tot de conclu-
§ sie, dat slechts de beroepsschoolarts den dienst kan
§ waarnemen zooals het gevorderd wordt.
i In verschillende Duitsche plaatsen, als Halle. Ulm.
i Stuttgart, Krefeld, zijn z.g. stadsartsen. die naast ‘
het onderzoek van ambtenaren, gemeente-werklieden.
E enz., ook de algemeene gezondheidsdienst waarne-
i men en tevens belast zijn met een deel der school-
§_ hygiene.
ls de gemeente te uitgebreid, dan worden hein een
of meer assistenten toegevoegd, die dan hoofdzake-
lijk als schoolarts optreden en wien het verboden is
gj praktijk uit te oefenen.
, Ook zijn er plaatsen, waar naast den schoolarts
als beroepsschoolarts nog praktiseerende geneesheeren
j zijn aangesteld; hier is dus eigenlijk een eombinatie
ä van de twee systemen.
i Het systeem van de schoolartsen-practiei is het
meest verbreid en deze worden voor hunne dien-
j sten zeer matig bezoldigd (400-(i‘OO gtulden).
Men heeft gemeend, en dit is niet geheel te loo-
3 chenen, dat de praktiseerende arts door zijn voort-
E durenden omgang met zi_jn cliëntèle een open oog
j houdt voor hare nooden en eischen en tevens het
j bureaucratisme ver verwijderd houdt.
Si

! •
t
i
ä
t
t
Q