HomeSchoolartsenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 550.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

S)
In Dortmund werd ongeveer 85 % min of meer
rottend gebit vastgesteld.
Dat het verzet der ouders hun kinderen te doen
onderzoeken door speciale schoolartsen niet blijvend
is, en alleen voortspruit uit onbekendheid met de
geheele beweging, moge blijken uit het feirt, dat in
alle plaatsen, waar schoolartsen eenigen tijd werk-
zaam zijn, door de ouders ten zeerste hun optreden
en adviezen worden gewaardeerd, en dat zij gaarne
de raadgevingen, wat in een concreet geval met het
kind moet worden gedaan, opvolgen.
Ook wat betreft de behandeling der kinderen van
”' ouders, die geen lid van een ziekenfonds zijn, kan
de schoolarts door overtuigen de ouders doen in-
zien, dat goedkoope geneeskundige hulp van een
ziekenfonds voor hen onontbeerlijk is.
Het spreekuur van den schoolarts. dat dikwijls den
geheelen voor- of namiddag in beslag neemt, wordt
geheel gewijd aan het onderzoek van die kinderen.
die door de onderwijzers als ziek worden aange-
' zien, aan de controle van de. onder observatie
zijnde zwakkelingen en aan het te woord staan van
ouders, die adviezen oi inlichtingen omtrent hun
kinderen verlangen.
Dit controleeren der zieke kinderen door den
schoolarts neemt een groot gedeelte van zijn tijd en
werlïkracht in beslag, die verder wordt besteed aan
het onderzoek van nieuw aangekomen leerlingen en
aan het inspecteeren van schoolgebouwen, de alge-
. meene hygiënische voorwaarden, waaraan lokalen.
privaten, drinkgelegenheden moeten voldoen.
De verwarming, ventilatie, verlichting en reiniging
der lokalen, gynmastieklokalen, schoolbanken enz.
zijn onder voortdurende controle van den schoolarts.
=§= =é=
Nu doet zich de vraag voor hoedanig de positie
van den schoolarts behoort te zijn.
Moet hij zijn een gemeente-ambtenaar, die zieh
geheel wijdt aan de hygiëne van sehool, onderwijs