HomeSchoolartsenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 601.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

i 8
i tuberculose van verschillende organen . . 246
ooretteringen ........... 14-1
scrophulose .... . ...... 837
i longtopaandoeningen ........ $62
§ hartgebreken ........... 100
t adenoide vegetaties ......... 95
Q huidaandoeningen incl. ongedierte .... 477
{ bloedarmoede ........... 190
g oogaandoeningen ......... 858
j ruggegraat en ledematen ....... 121
t breuken ............. 42
j Dat er opmerkelijke verschillen bestaan tusschen
ij dezen tabel en die van Halle moet aan verschillen-
- de omstandigheden worden toegeschreven, en wel in ""
j de eerste plaats aan de individualiteit van den
t schoolarts; of hij geringe afwijkingen wil verwaar-
§ loozen of er grootere beteekenis aan hecht; of hij
j toevallig of met opzet aan bepaalde afwijkingen zijn
g bijzondere attentie wijdt, enz. enz.
Q Een geringe graad van adenoide vegetaties wordt
l door den een als van geen beteekenis beschouwd,
i terwijl de ander het aanziet als infectiebron voor
ooraandoening en dus van groot gewicht acht. '
ä Ook de gesteldheid van den bodem of de aard
der woningen hebben invloed op deze verschillen.
j Deze getallen spreken voor zich zelf en hieruit
j mag men dan toch zeker wel de conclusie trekken,
dat ouders niet de aangewezen personen zijn, om
zonder medisch advies voor het welzijn hunner
kinderen zorg te dragen.
Deze voorbeelden kunnen niet vele uit andere ste-
Q den van Dnitschland vermeerderd worden. .
E Yolledigheidshalve dient nog vermeld, dat in den
laatsten tijd ook de tandziekten belangstelling heb-
{ ben ondervonden, zoodat reeds in Berlijn een speci-
ale tandheelkundige kliniek voor schoolkinderen is
ingesteld.
l' Het is bekend hoe gewiehtig dit onderwerp is, de
l rotting van kiezen en tanden komt zeer veelvuldig
voor, en geeft vaak aanleiding tot ziekten van spijs-
Q verteringsorganen, infecties enz.
De verzorging van het gebit is uit een hvgiënisch-
paedagogisch oogpunt een noodzakelijkheid.
s
Q

t
;
l

i
2