HomeCoëducatiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 628.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

i I 6
t schommelingen rust had gevonden in de coëducatie, min of A
I meer eonsekwent toegepast, nauwelijks zijn we den drempel
A der 2OS*@ eeuw overschreden, of daar worden, zoo aan deze l
V als aan gene zijde van den oceaan, de stemmen ,,der groote
, ontevredenen" gehoord, die het vaststaand resultaat aan het
i wankelen dreigen te brengen. Noem ze, zoo ge wilt, ,,wan-
g geluiden in het koor der voldaanheid"; maar, wat ik u bidden
ll mag, leen hun een luisterend oor. Immers, ,,d’eenzijdigen
V zijn blind,” en, ,,in elke eeuw spele," om met wijlen Prof.
Allard Pierson te spreken, ,,door het pean van den zegestoet
" het miserere van pelgrims, die zich in tegenovergestelde
i richting bewegen." Welaan, luisteren we naar het jubellied
i van den zegestoet, en wenden wij het oor niet af, wanneer
de klaagzang der pelgrims wordt aangeheven, en het ont-
moedige ons niet, wanneer we ten slotte de beide zangen
niet tot één hoogere harmonie kunnen laten samenvloeien!
Er is een tijd geweest, dat het paedagogisch denken over
l de coëducatie niet schommelde. Immers, eeuwen lang is er
i niet over nagedacht. De volle ,,Bildungsmöglichkeit" 1) der
· vrouwelijke sekse werd doodeenvoudig ontkend, en hare
al ,,Bildungsbedüri:`tigkeit" 2) in veel minder mate gevoeld dan
i voor het mannelijk geslacht. Hoe zou de groote Aristoteles,
aan wiens voeten niet enkel de scholastieke Middeleeuwen
j zaten, er toe hebben kunnen komen, vertegenwoordigers van
j beide seksen een plaats in hetzelfde schoollokaal aan te
·. wijzen, hij, die aan den slaaf geen’, aan het kind een’
. onrijpen, en aan de vrouw een’ gebrekkigen wil toekende?
I Kan het ons verwonderen, dat de oude Chineezen, hoewel
in het algemeen opvoeding en onderwijs hoogelijk waardee-
I 1) De mogelükheid haar te vormen.
2) De noodzakelijkheid haar te vormen.