HomeCoëducatiePagina 54

JPEG (Deze pagina), 609.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

«`­» , " ‘ ­ ~ ~--· - M .. _. ._,_>,,_ _r_¢___,_ __,________f l __
ii · * 'A.
° 52 i F °
V _·_ï -
stand van het vraagstuk. Veel daarin blijkt nog onopge­ Y ·‘_­ Q
lost, Niet weinig tegenstellingen liggen nog onverzoend.
Het zij zoo. °
“ In Dr. Kuyper’s biographie van Mr. L. W. C,Keuchenius · _f' L
verhaalt ons de geniale auteur, dat de overleden Staatsman- "
Evangeliebelijder indertijd een werkje heeft uitgegeven ii
onder den schuilnaam X2 en hij verklaart zijn onmacht om _. j·
elke openbaring van dat diep ingesneden karakter te ver-
[ klaren. er
i En dergelijke bekentenis moet ook mij van het hart. _
Hoe ik zelf over coëducatie denk, zal u duidelijk wezen. * ' ·
Toch ontveins ik me niet de ernstige bezwaren daaraan l T
verbonden; toch verbeeld ik mij niet, elke bedenking vol- . ik
doende te hebben weerlegd. ·_ i.
' De coëducatie, in engeren zin genomen, is nog betrek-
kelijk jong. De nieuwe wereld beschikt wel is waar over _ ‘· o nl
meer gegevens dan de oude. Toch moeten ook daar nieuwe Yi i`·_
ervaring en voortgezette studie der geslachten, nieuwe stof
aan het paedagogisch denken geven, Gaan we dan voort nl g Q
F naar hare stem te luisteren met de noodige zelfverlo0che­
ning, de bewijsgronden te overwegen met voldoende nuch­ T
i terheid, opdat we er in slagen van de groote onbekende F M E
T telkens meer waarden op te sporen, Dan zal kennis voor Q ·
l ons nog iets anders blijken te zijn dan troostelooze her- gg. i i ‘ .
I leiding tot het onkenbare; dan zal ze ons onschat- ‘
T bare diensten bewijzen bij de praktijk van ons onderwüs; "Q
l dan zal ze ons in staat stellen tot grooter zegen te zijn voor ·_
T de beide geslachten, voor zoover die aan onze leiding worden Qi `
toevertrouwd. E van
i 5 ·
Tw .