HomeCoëducatiePagina 53

JPEG (Deze pagina), 588.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

I Sl. g
‘« Het treft me, zooveel elementen als daarbij zijn, die juist i al
op de kweekschool de aandacht vragen. En als Ida Heyer-
mans het in hare ,,Meisjesopvoeding" noodzakelijk acht, ç l
dat de vrouwelijke sekse kennis neemt van de opvoedkundige l "
idealen van Plato, van Uomenins, van Pestalozzi; dat ze l
iets verneme van de hygiene van lichaam en huis, van den ‘ l
maatschappelijken arbeid met de hand en de machine, dan Y Q
kan ik haar verzekeren, dat een belangrijk kwantum dier * J
leerstof op de kweekschool tot zijn recht komt. I j
, De ervaring heeft geleerd, dat de individueele verschillen
bij de meisjes kleiner zijn dan bij de jongens. De laatsten W
zijn gewoonlijk de knapsten en de domsten der klasse.
Noopt ook deze omstandigheid niet tot het openen der poorte 3 ï
voor het vrouwelijk geslacht? [mmers, dit behoort tot het ` j
gros der klasse, zal van het klassikaal onderwijs het meest t 1
profiteeren, en voor den geregelden voortgang geen hinder-
paal zijn. .
Laat het meisje uitsluitend met het meisje verkeeren, en
ge krijgt het resultaat, waarvoor Jean Paul meer dan een
eeuw geleden in zijn Levana waarschuwt: ,,Da Mädchen ll
mit gleichjährigen Mädchen verbunden, in einem Tausch- .
[ handel weniger ihrer Vorzüge als ihrer Schwäichen stehen, pf
so sollen sie sich mehr in Gesellschaft von MttHH€Tl1,,j& selbst j j
van Jünglingen bewegen". 1) _
Gaarne vergunt gij mij thans de aanbieding mijne gre­
pen uit de uitgebreide lectuur over dit hoogst belangrijk
l onderwerp te eindigen, Het was mijn doel u eenigszins "
ten minste op de hoogte te brengen van den tegenwoordigen I te
« 1) Wanneer meisjes met geslachtsgenooten van denzelfden lceftüd omgaan, .
E versterken ze elkaaneer in hare zwakheden, dan in hare goede eigenschappen. .
j Daarom moeten zn ZlCl1 meer bewegen in het gezelschap van mannen, ja zelfs ~ ,
ll VRI1 `]0l'lg6 IIIHIIHCH. l

l ä
» l