HomeCoëducatiePagina 52

JPEG (Deze pagina), 615.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

' . .. ,-.. .~.. e · . . ` Y- -
lx
j 50 j
j natuurkunde gewijd, juist door de levendige deelname der _,
jongens, niet meer stimuleerend wezen voor het vrouwelijk `
r geslacht? Zal het taalopstel, dikwerf vrucht van de levendige
l` verbeeldingskracht der vrouwelijke sekse, niet verfrisschend
en verhelfend werken op de mannelijke helft der klasse?
En zal de abstracte spraakkunst niet in meer concreten vorm
worden gebracht, wanneer ze door den jongen man in zijn’
vorm wordt herhaald? De jongen hoort zijn klasgenoote
een stuk poëzie ten beste te geven, Zal die verkwikkelijke
i voordracht hem niet beter corrigeeren dan die van den i
j docent? Kortom, waar elk geslacht zijn bizondere begaafd- l
· heid toont te bezitten, kunnen daar de beide geslachten
l niet veel van elkander leeren? l
l M.i. wordt tegenwoordig te veel uit het oog verloren,
· dat klasgenooten vaak meer van elkaar leeren dan van
hunne leeraars. We zijn zoo bang van het mechanische, ,
dat de school van Bell en Lancaster aankleeft, dat we dik-
werf blind zijn voor de goede zijden van een dergelijk
onderwijs. .
g Op het 5de philologisch congres, een paar jaren geleden 1
te Amsterdam gehouden, heeft Mej. Dr. Baale de bezwaren L'
‘ ontwikkeld, die er voor de vrouwelijke sekse aan het volgen j
• van een gymnasium hier te lande verbonden zijn. Hoewel '
j ze tegen het huidige stelsel gewichtige bedenkingen heeft, t
t geeft zij ten slotte de voorkeur aan coëducatie.
. En onze kweekscholen, waar gewoonlijk eer de letter- j
, kundige dan de wiskundige richting den toon aangeeft, t
i waarom zouden die niet met vrucht door onze meisjes
bezocht kunnen worden? In zijne ,,Bezwaren tegen ge-
mengde scholen voor voortgezet onderwijs" geeft de heer
Schreuder aan de hand van het H.B.­Sch00lpr0gram de ‘
stof aan, die hij met de meisjes zou willen behandeld zien. l
l