HomeCoëducatiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 604.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

A •.,çY YYYY · ` . .. . _ _, _ _____ __ __ Y pri __ n,
l l
j Lie
l nu maar voor u zelf. Alleen hebt ge minder noodig dan V
met een gezin ?"
Hoe dan een Stanley Hall tot zulk een advies kan komen?
li Het komt mij voor, dat hij behoort tot diegenen, die door
ernstige vrees voor de toekomst der Vereenigde Staten be-
vangen zijn. Straks werd op het verschijnsel gewezen, dat
zonder gestadigen toevoer van emigranten uit de oude wereld
de bevolkingsregisters der nieuwe niet naar wensch zouden
worden gevuld. - In de ZM plaats verklaar ik het uit een
zekere onderschatting van de eischen van examen en beroep _
j voor den doorsnee­mensch, iets, dat niet zelden voorkomt
j bij de Hooggeleerden. -
l Tegen de coëducatie op de colleges en de universiteiten
· heeft Stanley Hall minder bezwaar, zijn aanvallen zijn
vooral gericht op de gemengde High-school, een vierklassige
inrichting voor jongelui van 14; tot l8jaar. Behalve de
zooeven genoemde bedenkingen heeft de hoogleeraar andere,
l voortkomende uit intellectueele verschillen, welke zich vooral i
9 in het tijdperk der ,,adolescence" bij beide geslachten open-
baren. Verschillen, die natuurlijk ook aan deze zijde van ._
den oceaan zij11 waargenomen, en gememoreerd worden o.a.
• door Rektor Friemel te Berlijn, door den heer Schreuder te
j Arnhem, door verschillende directeuren van middelbare scholen
' en gemengde kweekscholen hier te lande, getuige het reeds
i genoemde rapport van de Afd. ,,Amsterdam I" der Ver-
, eeniging voor Paedogogiek. We noemen er eenige:
Het vormen en verbinden der voorstellingen kost minder
moeite aan de meisjes, de begripsvorming aan de jongens.
Het geheugen der vrouw moge vaardig zijn, het is minder .
duurzaam dan dat van den man. De vrouwelijke phantasie
wint het in levendigheid. Het rijke gevoelsleven van het
A; Y .