HomeCoëducatiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 587.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

<
45 ïï
uit den aard der zaak verschillend van die der meisjes.
Wat wordt echter tegenwoordig opgemerkt? Dat het vrouwe-
lijk geslacht mannelijke idealen gaat koesteren. Uit gehouden
enquête bleek, dat niet minder dan 18 OO der studeerende
jonge dames het betreurden, dat zij niet tot het mannelijk je
geslacht behoorden. In zijn ,,Evolution of Ideals" deelt ook
Chambers dat bezwaar en spreekt dan de sombere profetie
uit: ,,unless there is a change of trend,·we shall soon have
a female sex without a female character." 1)
' Het verbaast, neen sterker het bevreemdt me, dat de groote
Stanley Hall dat onderzoek bij de dames niet met dezelfde
nuchterheid heeft beoordeeld als de statistieken betreffende
den staat harer gezondheid. Dezelfde subjectieve factor laat
zich ook hier gelden. Moet het antwoord op de vraag aan gl
,,een geincarneerden glimlach", of ze misschien liever met
een colbert zou zijn gekleed, worden opgevat als de werkelijke
uitdrukking harer wenschen? Of behoort het in hetzelfde ll
loket als dat van Klaartje Donze, die maar niet wist, wat
primus beteekende? ll
Natuurlijk kan niet ontkend, dat het een zeer ongewenschtc ­
staat van zaken zou wezen: een vrouwelijk sekse zonder jj
i een vrouwelijk karakter, Maar zou de coëducatie de schuld 4;
daarvan zijn? Zou het niet veel meer de noodzakelijkheid
wezen, waarin zich de vrouw bevindt, om zich ernstig voor l
te bereiden voor een ambt, dat in gunstige sociale omstan- l`
digheden door den man wordt bekleed ‘? Y
Straks wezen we er op, hoe de coeducatie zoo leerling ij
als leeraar tot zelfbeheersching dwingt; hoe ruwheiml en
_ sentimentaliteit worden tegengegaan. Maar vraagt Stanley
i 1) Waniieer ner geen andere richting in de opvoeding l{l)llll,Z1lll<‘ll we spoedig ~
krggen een vrouwclüke scksc zonder vrouwelül; l{1l1`ïll(l<‘1`. ,
­á
i i
· a
F
j j ,,g_ __ .