HomeCoëducatiePagina 45

JPEG (Deze pagina), 593.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

ä.
43 t
ïl
U zijn overgegaan, tegenover niet minder dan 80 "”«» van hare
niet­studeerende geslachtsgenooten.
In de laatste decenniën neemt bovendien het aantal ge-
huwde gegradueerde dames merkbaar af. Bedroeg dit in
1865 nog 35 O/0, in 1873 was dat nog slechts 22 00 en
1889 niet meer dan 10 Ok).
De onvruchtbaarheid der ,,college­women" bleek grooter
dan die der niet-bestudeerde vrouw. Een paar cijfers: het l,
gemiddeld aantal kinderen van de eerste categorie bedroeg
1.6, van de laatste 1.89.
Deze bedenkelijke eigenschap der gegradueerde dames` ii;
schijnt zelfs in intensiteit te winnen. Werd het gemiddeld
aantal kinderen van haar. die te Vassar eind­examen deden
in het tijdperk 1866-76 ruim 3, in dat van 1876-86
was het niet meer dan 2,5 en in het volgend tiental jaren
was dit aantal tot 1.5 geslonken. Tot de laatsten zoudt Ge
vermoedelijk zeggen: den moed niet opgegeven. l;
En wat zullen we tegenover deze statistische gegevens
opmerken ?
Allereerst dit. Zelfs, wanneer kan worden aangetoond, ‘l
dat voortgezette, inspannende studie de vrouw een’ afkeer
inboezemt van het huwelijk en haar min of meer ongeschikt
maakt voor het moederschap, dan zou dit nog niets bewij-
zen tegen de coëducatie als zoodanig._lmme1‘s, hetzelfde
verschijnsel zou zich voordoen, indien de dames slechts "
zulke colleges en universiteiten bezochten, speciaal voor haar T
toegankelijk; in de veronderstelling natuurlijk, dat ook die
inrichtingen prepareerden voor dezelfde examens.
Laat ik U bovendien zeggen, dat de geleerden het om-
· trent de oorzaak der kwaal niet eens zijn, Zooals we reeds
hoorden, beweert Edson, dat de betrekkelijke onvruchtbaar-
heid der Amerikaansche vrouw een gevolg is van overma- i t
·­ä

fl