HomeCoëducatiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 612.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

A! ­,CwT· Y , _ _ _ l j A Ywgv W F v
F
42
l t
De gepromoveerde vermoedde niet, dat hij daarmede zich-
1 zeli een brevet van onvermogen tot het volgen van hooger
t' onderwijs uitreikte. Immers, het gewicht van zijn èigen
hersenmassa bleek na zijn dood niet meer dan 1245 gram
te bedragen. Een paar cijfers mogen u zoo noodig tot de
overtuiging brengen, dat het gewicht der hersenen al heel
weinig te maken heeft met de ontvankelijkheid er van. Die
van Gauss, den mathematicus, wogen 1492 gram, die van
Gambetta slechts 1246. We behoeven niet te aarzelen ons
j aan de zijde van Prof. Brühl te plaatsen, wanneer hij het
· voor onmogelijk houdt, de waarde der hersenen af te leiden
j uit haar omvang en zwaarte.
l
. In zijn ,,American Life and Physical Dete1‘iation" toont
ons Edson met cijfers aan, dat het betrekkelijk aantal ge-
boorten in de Vereenigde Staten onrustbarend afneemt.
Verklarend voegt hij er bij: ,,many women are so exhausted
before marriage that after hearing one or two children
g they become wrecks." 1) En als om de Amerikaansche vrouw
t vrees aan te jagen, besluit hij tot de noodzakelijkheid van een'
nieuwen Sabijnschen maagdenroof of van de verbintenis met
, de vrouwelijke emigranten uit het oude Europa. Van andere
j zijde wordt beweerd, dat zonder aanhoudenden toevoer van
*1 buiten, de Vereenigde Staten vanwege de gestadige vermin-
, dering hunner geboorten voor dezelfde kwestie zouden staan
, als Frankrijk,
Uit den ,,Marriage­State of college­women," door Miss
Shinn samengesteld, blijkt, dat slechts 28 O/0 van de in
V 1895 aangekomen vrouwelijke studenten tot een huwelijk
aan van hoopïer verstandelijke ontwikkelingx l)e hersenen van een man wegen I
gemiddeld 1350 en die van een vrouw 1250 gram.
1) Veel vrouwen zijn zoo uitgeput Voor het huwelijk, dat ze reeds na de
geboorte van het eerste of het tweede kind verdere productiviteit verloren hebben.