HomeCoëducatiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 596.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

I Z
41
jj
' morbiditeit dan de mannelijke: in het 13*lC levensjaar b.v.
deden zich bij 31 °',, der jongens en 50 °,,, der meisjes êj
ziekteverschijnselen voor; c. de zwakkere meisjes dienen zich
voor de· examens der jongens een jaar langer voor te bereiden. El
Het zou mij niet verwonderen, dat, wanneer een uitgebreide
enquête werd ingesteld naar de morbiditeit van de leerlingen
onzer gymnasia, H. B. scholen en kweekscholen voor onder-
wijzers en onderwijzeressen, de cijfers ten gunste van het
mannelijk geslacht zouden uitvallen. Maar dan mag ik niet
verzwijgen, dat, naar mij voorkomt, niet weinig ouders
hunne dochters voor die inrichtingen bestemmen, zonder
een desnoods medisch advies in te winnen omtrent hare
lichamelijke geschiktheid. Met bijzondere ingenomenheid
herinner ik in dit verband aan de rede van den heer Post, if?
verleden jaar te Haarlem uitgesproken, die er de ouders voor
waarschuwt hunne meisjes aan te sporen onderwijzeres te
worden, indien deze tot de ,,niet­te­sterken" behooren.

Minder intellectueele begaafdheid der vrouw heeft men
zoeken af te leiden uit het kleiner volume van haar’ schedel.
I Daartegenover heeft Manouvrier aangetoond, dat de grootte
van den schedel afhangt van die van het geheele lichaam.
Die der Patagoniërs, Polynesiërs en Indianen heeft heel wat
meer omvang dan de onze. Toch denken wij er niet aan, l
hen als onze intellectueel meerderen te beschouwen. ‘
­ Op gansch anderen grond heeft Dr. Bischof in 1872 de r
vrouw voor het hooger onderwijs beslist ongeschikt ver- `
klaard. ,,Le cerveau de la femme est organisé de cette façon
qu’il démontre Pimpossibilité absolue d’un développement in-
tellectuel superieur. Celui d’un homme pèse en moyenne 1350 ­ Q3
grammes et celui de la femme 1250 grammes/’ 1) H
-ulj-De orjgardsatie der vrouwelijke hersenen toont de volstrekte oniiioueliiklieiil


l