HomeCoëducatiePagina 42

JPEG (Deze pagina), 651.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

E 40
i leerstof en in gemakkelijkheid van uitdrukking van de .
A heeren wonnen. Liever deel ik u mede den uitslag van het
onderzoek, door Prof. Dewey ingesteld omtrent den gezond-
heidstoestand van 290 vrouwelijke studenten. Ongeveer
78 O/0 mocht zich bij den aanvang der academische studiën in
een gezond lichaamsgestel verheugen en 75 O/0 de gezondheid
blijvend genieten. Gaarne vraag ik uwe aandacht voor het ant-
woord, door niet minder dan 705 Amerikaansche dames, allen
gegradueerden van verschillende colleges, gegeven op de vraag,
of de studie haar lichamelijk geschaad had. 1/5 was integendeel
j sterker geworden. En wat dunkt u van de conclusie, door
, Oaroll Wright getrokken uit zijne ,,Health statistics of women
j college graduates": geregelde wetenschappelijke studie is
g niet schadelük voor de gezondheid der vrouw.
_` Maar dan moet er volledigheidshalve iets aan toegevoegd.
De Amerikaansche colleges staan gewoonlijk in een park
buiten de stad. De ,,homes", waar de meeste jongelui ver-
blijf houden, zijn daarbij gebouwd. De studenten worden
gewend aan geregelde leefwijze: ze gebruiken eenvoudig,
y gezond voedsel, arbeiden en ontspannen zich op vaste uren,
t zijn verplicht tot geregeld bijwonen der lessen. De Amerikaan is
te praktisch, om, zooals het theoretisch aangelegde Europa doet, J
i aan zijn studeerende jonge menschen een onbeperkte vrijheid
F te verleenen, en vrijheid, waarvoor de meesten niet rijp zijn.
. Op het eenige jaren geleden te Neurenberg gehouden
Internationale Hygiënisch congres werd de kwestie omtrent W
A het al of niet schadelijke van de studie, waartoe de coëducatie
t de vrouw dwingt, door Dr. Axel Herstel, hoogleeraar te
Kopenhagen, in een drietal stellingen behandeld: a. de
physieke ontwikkeling van het meisje is vooral in de
puberteitsjaren veel sneller en intensiever dan bij de jongens.
b. de vrouwelijke sekse heeft in die periode een veel grootere