HomeCoëducatiePagina 40

JPEG (Deze pagina), 589.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

F
C l
{ ss
t Giroud noemt dan ook terecht ,,coéducation" een der nood- L
t zakelijke bestanddeelen voor ,,éducation intégrale” 1). i
Dat door de coëducatie het beginsel der dubbele moraal t
verdwijnt, ’t welk vooral in de hoogere standen zooveel
slachtoffers maakt, zooveel huwelijksgeluk bederft en zoo vaak t
` lichaam en ziel verwoest, - aanvaarden wij slechts zeer voor-
waardelijk. We ontkennen niet, dat gemeenschappelijk
onderwijs leidt tot meerdere waardeering, achting, eerbied
j voor de vrouw, maar we betwijfelen het ten zeerste, dat dit
j genoegzaam zou zijn voor het uitdelgen der zondige neiging
; in het hart van den man, voor de erkenning, dat wat
j kwaad is, ook kwaad moet genoemd worden. In den grond
l der zaak kan daartoe niets minder noodig geoordeeld worden
dan de reinigende werking van den Heiligen Geest in het
( menschelijk hart.
j Het zal den directeur eener kweekschool voor onderwijzers
en onderwijzeressen niet ten kwade worden geduid, wanneer
, hij de beteekenis der coëducatie in het bijzonder nagaat voor
een dergelijke inrichting. En dan zij nu reeds de aandacht
gevestigd op het volgende. (
Het feit is even bekend als betreurenswaardig, dat de
i mannelijke leerlingen der kweekschool vaak uit minder be-
t sohaafde maatschappelijke kringen komen dan het gros der
_ vrouwelijke. Nu mogen er zeker in het onderwijs zelve be-
i schavende elementen aanwezig zijn; mijn geachte ambtgenoot
l Bijleveld heeft daar nog onlangs in een gelukkig geslaagde
V studie op gewezen; ook de omgang met de docenten moge
verheffend werken; als derde en niet te versmaden factor
komt daarbij: het gemeenschappelijk arbeiden met de vrou-
E Opvoäiiig van den geheelen mensch.