HomeCoëducatiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 597.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

j 37 ·
ii dien zij niet liefheeft/’ ,,Het instituut van het beschaafde,
t uitgaande meisje aan het vinkentouw op jacht naar den
bruidegom, bijgestaan door haar eigen ouders, is daar niet
in zwang/’ Voor de overdrijving dezer uitspraak, die we
ïp aantroifen in van Sandicks ,,Democratische ()pvoeding",
ë zijn we niet blind. Maar dit kan niet ontkend, waar de
I jonge dame gelegenheid wordt geboden de noodige kennis
op te doen tot het bekleeden van een ambt, het vervullen
ij van een' werkkring van intellectueelen aard, daar staat
ze tegenover de maatschappij en de mannelijke sekse heel g,
wat onafhankelijker dan anders. Dat deze omstandigheid
j van hooge beteekenis is voor haar levensgeluk, behoeft geen
betoog.
t Uit de sfeer van het groote menschenleven terugkeerend
Z tot die der schoollokalen, waar beide seksen worden onder-
wezen en daardoor opgevoed, noteeren we een ander voordeel
t der coëducatie: ze voedt, zooals Fichte terecht beweerde, fi
T den geheelen mensch op. Wanneer namelijk in den kring
* der school slechts één geslacht vertegenwoordigd is, dreigt
i het groote gevaar, dat slechts sprekende mannelijke of vrou-
, welijke eigenschappen tot ontwikkeling komen. Een voor-
beeld. De eischen van netheid en nauwkeurigheid, vooral
de eerste, zullen zich in een school, uitsluitend door jongens
bezocht, vaak te weinig laten gelden; de leiding eener vaste
hand wordt in verschillende meisjesklassen al te vaak ge- I
mist. Het inachtnemen van vormen behandelt een inrichting,
voor de mannelijke sekse bestemd, gemakkelijk ,,en bagatelle" ;
het logisch redeneeren is in de oogen der jonge dames heel
spoedig een overbodige weelde. Gemeenschappelijk
onderwijs zal het gemakkelijkst de verschillende klippen
vermijden, den weg van het gulden midden bewandelen, de it,
opvoeding van den geheelen mensch in het oog houden.

Sël