HomeCoëducatiePagina 38

JPEG (Deze pagina), 587.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

j oogpunt wordt het samengaan van jongens en meisjes dan ,.
ook algemeen aanbevolen. De interscholaire attractie schijnt
sterker te zijn dan die tusschen de muren van eenzelfde
gebouw." Zoo luidt het resultaat van het onderzoek, een
l paar jaar geleden door de Afd. Amsterdam I van de Veree­ l
) niging voor Paedagogiek bij Directeuren van H. B. scholen,
gymnasia en kweekscholen ingesteld over de werking der j
coëducatie. {

,,Coeducation leads to marriage". 1) Aldus David Starr i
. Jordan. We zullen straks uit het koor der ontevredenen J
j een’ anderen toon opvangen. Maar wordt deze uitspraak i
' door de ervaring gelogenstraft?I1nmers, gemeenschappelijke 5
i onderwijzing brengt de geslachten bij elkaar, stelt hen in
i staat ook elkaars goede eigenschappen, beminnelijkheden i
te leeren kennen, is het dan zoo bevreemdend, dat er weder-
l keerige genegenheid ontstaat, die tot liefde aangroeit, een i
‘ liefde, welke tot een blijvende verbintenis leidt? En als j
I, Meylan er aan toevoegt: ,,les mariages entre condisciples j
F sont heureux : les désappointements ne sont pas possibles" ; 2)
è klopt dan die bewering niet geheel met de opmerking van L
zooeven? Is een op ervaring rustende kennis van de natuur ‘
van het andere geslacht niet een van de voorwaarden voor
, een’ gelukkigen echt'?
l
’ ,Dank zij de coëducatie, die haar in alle opzichten de
, gelijke maakt van den man, behoeft de Amerikaansche
vrouw niet om des broods wille te trouwen met een' man,
als de afzondering en dat de begeerte daarnaar hare kracht verliest door
eenvoudigre, geregelde en geineeuzanie ontmoetingen.
11 Coiïdueatie leidt tot het huwelük.
21 De huwelüken tusschen vroegere klassegenooten zün gelukkig: teleur·
stellingen zijn onmogelük.
i‘ _ v`__W _ la r__V _ p__ >,__ __ïm A rJwYi.i.;,;.j;Yn._«- _; y­·«·­-· ,,>::·<r·")CLïKt‘¤ï"'l‘ ïïï?'ï ?!_v·~q“*·~ WH