HomeCoëducatiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 582.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

35 .
Deze opmerking leidt tot eene andere. {
,,Und herrlich in der Jugend Prangen
Wie ein Gebild aus Himmelshöhn, i
Mit züchtigen, verschämten lvangen
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn". ‘
ln deze strophe uit het bekende lied van de klok doelt
Schiller op die periode, waarin de beide seksen, zich haar l
geslacht bewust, meer gedwongen met elkander omgaan, en
elkaar in een warm, tooverachtig licht verschijnen. Een
gewichtig tijdperk zeer zeker, Rousseau wees er reeds op. I
van welks ernst we ons, als paedagogen, niet genoeg kunnen ll
doordringen. Zinnelijke hartstocht kan lichtelijk worden ii
gewekt, immers, het andere geslacht wordt niet met de
noodige nuchterheid gadegeslagen, de phantasie maakt er
een tooverbeeld van, waarop zich de begeerte richt, en
wordt deze blijvend, en meer intens, dan is daarmede
de hartstocht ontstaan. Wat nu te doen? Het beeld, dat
de verbeelding gevormd heeft, behoeft correctie. Waardoor
zal dat eerder worden gecorrigeerd dan door de coëducatie,
die elken dag gelegenheid geeft het andere geslacht te zien ,
` in zijn zwakheid, in zäne eigenaardige gebreken, van zijn t
min aangename zijde. Nog sterker, zou een gemeenschap-
pelijk onderwijs, een kameraadschappelijke omgang niet ,
meermalen het ontstaan van dit tooverbeeld kunnen voor- Q:
komen, waar zooveel gelegenheid wordt geboden, de andere ll
sekse te zien, zooals ze is? ,,C’est un fait d’eXpérience que I
rien n’exaspère la hantise passionelle comme l’isolement et
que des rencontres simples, constantes et familières lui ótent
de son acuité", 1) bevestigt Mad. Pieczynska. ,,Uit moreel
1) De ervaring leert, dat niets zoo zeer tot liartstochtelijken omgang prärkelt