HomeCoëducatiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 608.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

E 34
ijver aangespoord; wordt hij door de tegenwoordigheid der
i vrouwelijke sekse tot kieschheid, tot zelfbeheersching ge-
noopt, ook het meisje ervaart op hare beurt den heilzamen
l, invloed der gemeenschappelijke onderwijzing. Ook zij,anders
i zoo licht den teugel vierend aan een opkomende begeerte,
uiting gevend aan een invallende gedachte, reageerend op
een vluchtige aandoening, zal meer op hare woorden, hare
daden letten, De leeraar der gemengde klasse wordt mede
tot zelfbeheersching aangespoord. ,,Scenes" worden zooveel
mogelijk vermeden. Ernstige stoornissen, dikwerf oorzaken
j van de onvruchtbaarheid der lessen, zullen niet dan spora-
’ disch voorkomen. Een aangename leertoon zal het onderwijs
j kenmerken. In de regeering der klasse wordt iets van de
vaderlijke strengheid en van de moederlijke mildheid waar-
, genomen.
Ernstige gemeenschappelijke arbeid richt den blik op het
l doel, leidt de aandacht van zich zelf en van den ander
j af; de leerling geeft zich, zooals hij is. Alle gekunsteldheid,
j preutscheid is verre. Aan coquetteeren wordt niet gedacht.
‘ Er ontstaat een eenvoudige, natuurlijke kameraadschappe- _
lijkheid. Dat erkent zelfs Rektor Friemel uit Berlijn, die
1 zich in zijne ,,Trennung der Geschlechter" tegen coëducatie,
j op den jongelingsleeftijd ten minste, verklaart. ,,Die gegen-
` seitige Anziehung der Gesehlechter", zegt hij, ,,wird durch
j die gemeinsame Unterweisung eher herabgesetzt als gesteigert.
i Eine Kameradschaft entwickelt sich, ein gesehwisterlicher
, Sinn kann sich bilden". 1)
1) De wederkeerige aantrekking der geslachten wordt door de gemeenschap- ‘
pelijke onderwijzing eer verminderd dan vermeerderd. Er ontstaat een kame-
raadsehappelüke omgang, die een broederlnke en zusterlüke verhouding kan
ten gevolge kan hebben.
i` AL. N M ·~ _.,» ze ­,,;;,;e­;<­·l -r~.- e -= ·-··. ia-~~<sum«;·=««;·;.-.J=·¤-­-=+:x:::r I