HomeCoëducatiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 580.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

ss
ringe verstandelijke aanleg en wilskracht vereischt wordt,
De middelmatige is nog slechts even bruikbaar. Dewijl een
betrekkelijk grooter aantal jonge mannen dan jonge vrou-
wen een plaats in de hoogere onderwijsinrichtingen vragen, I
ligt het vermoeden voor de hand, dat de laatsten vaak beter
zullen voldoen dan de eersten; een vermoeden, dat door de
ervaring bevestigd wordt. De studeerende vrouwelijke sekse
is i11 het algemeen de meerdere in aanleg, belangstelling en Q
ernst. Toen in het college te Milton bij de leerlingen zelve il
een onderzoek werd ingesteld omtrent het al of niet wen- j
i schelijke der coëducatie, verklaarden zich niet weinigjonge­
l lieden er tegen. En waarom? De ijver der jonge dames
noodzaakte hen om meer te studeeren; immers de meisjes
maakten niet alleen de opgegeven taak af, maar
ook hetgeen facultatief was gesteld. In de Europeesche
Schoolwereld toont dc ijver der meisjes eveneens een heilzame _.
prikkel te zijn voor den ernst en de blijvende belangstelling
der jongens.
Het jongemensch let door de tegenwoordigheid der sekse ,
meer op zijne uitingen in woord en daad. is minder
ruw, meer kieskeurig in de onderwerpen van gesprek, wacht
zich voor onzedelijke, onbeschaafde taal. Waiineer zich de ,
Amerikaan tegenover de leden zijner sekse even kiesch ge- i
draagt als tegenover die van het vrouwelijk geslacht, dan
j is dit mede een heilzame vrucht van het gemeenschappelijk ï
, onderwijs, den gemeenschappelijken omgang. Vergelijk eens .
in dit opzicht in ons vaderland, naar inhoud en vorm, de i`
, taal der zoogenaamde beschaafden in hunne societeit en aan l
de theetafel; die van onze jongelieden, wanneer ze onder l
elkaar, en in gezelschap der andere sekse zijn. i
j Wordt door den ijver van het meisje de jongeling tot iz
3
l
l a