HomeCoëducatiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 587.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

{ 32
l liefde weeshuizen gesticht." Aan dit woord van Prof. Lamers,
uitgesproken bij de herdenking van het zooveeljarig bestaan
j van het Haagsche Herv. Diaconieweeshuis, werd ik onwil-
t lekeurig herinnerd, toen ik de invoering der coëducatie in
ll zooveel scholen van het oude Europa en van het jonge
Amerika gadesloeg. Voordat de paedagogiek had uitge-
maakt, dat gemeenschappelijk voortgezet onderwijs als het
beste systeem moet worden aangemerkt, hadden uitwendige
omstandigheden en overwegingen van anderen aard het
stelsel doen aanvaarden. Dat bewijst niets tegen de coëdu-
[ catie als zoodanig. Er is eeuwen lang voortreffelijk opgevoed l
Y en onderwezen, voordat de leer der opvoeding en van het «
l onderwijs kon worden geraadpleegd. om de doodeenvoudige
reden, dat ze er niet was.
Thans rijst de vraag: wat heeft het paedagogisch denken
omtrent de licht- en de schaduwzijde van het stelsel geleerd?
l WàHD€€l` het woord ,,natuurlijk" in de methodiek van
] ons onderwijs niet zoo werd misbruikt, zou ik in de eerste
j plaats willen doen opmerken, dat gemeenschappelijk
l onderwijs aan de beide seksen ,,natuurlij k" is, d, i.
t overeenkomstig den aard van het gezin, waaruit de leerling
T komt, en van de maatschappij, waar hij een plaats zal
trachten te veroveren. ln het eerste zoo wel als in de
laatste zijn de beide geslachten niet alleen vertegenwoordigd,
maar ze komen op honderderlei wijze met elkaar in aan- j
' raking: ze helpen elkaar, ze arbeiden met elkaar, enz. ,
ä Coëducatie zal hun dus, bij hunne vorming, heel gewoon
voorkomen, en ze, algemeen gesproken, het best voor het ,
onderling verkeer voorbereiden, i
stemt mij toe, dat voor voortgezette studie geen ge- i
` l
· l
» L