HomeCoëducatiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 608.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

1
j 30
Zoo is de moederschool van alle ,Gesamtschulen" in
t Zweden, Noorwegen en Finland ingericht. In Zweden werd
C ze de eerste van een lange reeks. Weinig jaren na haar
L oprichting werd er eene door de goede zorgen van Pastor
t` Broberg te Helsingfors gesticht. Thans zijn niet minder dan
li 30 gemengde scholen van staatswege in Finland verrezen.
j Die uitbreiding is het gevolg van den strijd om het nationaal
bestaan, Zal het kleine Finland zich eenigszins kunnen
V handhaven tegen den machtigen reus aan zijn zuidzijde,
dan, de Finnen begrijpen het terecht, moet het zich boven
j alles intellectueel ontwikkelen. Waar nu in kleine steden
geen afzonderlijke hoogere scholen voor de beide seksen
kunnen worden bekostigd, neemt men zijn toevlucht tot
gemengde inrichtingen. Hetzelfde motief leidde den staat
tot stichting van dergelijke scholen in het schier overal
dun bevolkte Noorwegen.
, Tot voor weinig jaren kende Zweden geen staatsinrich-
i tingen, die het gemengde systeem hadden ingevoerd. De
; Rijksdag wilde er om finantiëele redenen niet aan. Het
,1 onderwijs der jongens toch werd gratis verstrekt, ver-
schillende openbare meisjesscholen lieten betalen. Bij
i de Volksvertegenwoordigers bestond de vrees, dat de vrouwe-
lijke studenten van elk minerval vrijgesteld zouden worden
j wanneer ook zij in de leslokalen der jonge mannen plaats l
_, namen. Eindelijk is het hooge staatslichaam voor den drang
bezweken. De nieuwe onderwijswet, uitgevaardigd in 1904,
bepaalt, dat er in een 14 tal Zweedsche steden, openbare
{ H.B.S. met coëducatie zullen worden opgericht met een
schoolgeld van hoogstens 100 kronen.
Evenzoo heeft de actie heel wat terrein veroverd in
Denemarken.
Ook in Engeland. Natuurlijk niet overal even stelselmatig.
l
I 1 _ ....