HomeCoëducatiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 605.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

29 J
veroveringen voorloopig tevreden zijn. In de constitutie van
Californië, dagteekenend van 1879, is haar politieke ge-
lijkheid met den man gewaarborgd, Het desbetreifend ar-
tikel luidt: ,,No person shall, on account of sex, be dis-
qualified from entering upon or pursuing any lawful busi- l
ness, vocation or profession? 1) In staten als Colorado en `
Idaho staan er dames aan de spits van het schoolwezen.
Om gansch andere redenen dan in Amerika is de eerste
,,Samskolan" door Prof. Palmgren in 1876 te Stockholm
opgericht. Dat geschiedde op grond van paedagogisehe en I
zedelijke overwegingen. Gemeenschappelijk opvoedend on- I
, derwijs achtte de stichter ,,auf göttlichen und natürlichen
Voraussetzungen ruhend". 2) Zijn streven was: de school te
I doen gelijken op een goed huisgezin. Vader en moeder °
worden er vertegenwoordigd door onderwijzers en onder-
wijzeressen, Het huisgezin laat lichamelijken arbeid ver- 'I
richten, de school ook: slöjd en handwerken. iHet huis-
gezin houdt rekening met aanleg en karakter, de school
evenzoo. Daarom kent ze aan den leerling het recht toe
een of ander vak te laten loopen, zonder hem met een nieuw 1
te bezwaren. Ziedaar eenige kenmerken van de monumentale ,
stichting, die tegenwoordig in een dozijn klassen 300 leer- S
lingen telt van (3-20 jaar. Het einddiploma geeft toegang I
tot de Universiteit, Gewoonlijk zitten jongens en meisjes ;,
naast elkaar. Een vijftiental mannelijke en evenveel vrou-
welijke docenten hebben de lange lijst van vakken onder E
elkaar verdeeld. De lange lijst: het hybridisch geheel omvat ?~
ons gymnasium en onze H. B. School. i
om l
1) Niemand zal, op grond van zijn sekse, onbevoegd worden Vl‘1'l{l2li1`ll een
wettig ambt te bekleeden of daarnaar te dingen.
2) Overeenkomstig goddelüke en natuurlijke ordoinmntiön. if
il ¤Q(w°a, r
l 4 W, «çix*
Q N H ä
,___,___,. .•_ 4·