HomeCoëducatiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 608.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

2.5 .
minst kostbare wijze om haar dit te verschaffen, dat de l
hoogere onderwijsinrichtingen eenvoudig hare deuren voor T
haar open zetten, en daarmede is de weg der coëducatie j
ingeslagen. Zoo kon het streven naar gemeenschappelijk voort-
gezet schoolonderwijs internationaal, schier universeel worden, ·
en dat werd het ook. Het woord ,,coëducation" werd het
eerst gebruikt in een der maandrapporten van 1870 van
de Universiteit te Michigan. Het stelsel heeft zich al veel
vroeger baangebroken en welk een terrein heeft het veroverd! .
De Vereenigde Staten, Scandinavië, Finland, Engeland, Frank- `
rijk, Duitschland, ons vaderland, België, Zwitserland, ja, waar
wordt het al niet, min of meer consekwent, toegepast? t,
Min of meer consekwent. Wanneer Prof. Palmgren te
Stockholm de Zweedsche coëducatie aldus omschrijft: Ge- Y
samtschule bezeichnet eine solche höhere Lehranstalt, in E
welcher Knaben und Mädchen neben einander, Seite i
an Seite, in denselben Lehrsälen unterrichtet und erzogen
werden 1), dan bespeuren we, dat de Ned. coëducatie niet zoo `
ver gaat. Daar worden de beide geslachten minder als ,,Ge- L
schwister" beschouwd.
Naar een internaat, als dat van de Normaal- en lndus- _
trieschool te Hampton in Virginië, waar de jongelui van K
beide kunnen met elkaar de lessen bijwonen, de maaltijden
gebruiken, gezamenlijk arbeid verrichten in huis en tuin, en ;
_ slechts den nacht in afzonderlijke gebouwen doorbrengen, L,
zoeken wij binnen onze grenzen tevergeefs. Toch vinden we j
de coëducatie nog stelselmatiger toegepast in het college,
door de Kwakers gesticht te Swarthmore, dicht bij Phila­ ..
delphia. In hetzelfde gebouw zijn de beide seksen ongeveer i
` 1) Een inrichting voor voortgezet onderwüs, waarin de beide seksen naast E
elkander in dezelfde leerkaniers onderwezen en opgevoed worden.
E