HomeCoëducatiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 617.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

l
24
i ongehuwde vrouw reeds een eeuw geleden in een Condorcet,
een George Sand, een Mary Wollestonecraft, een von Hippe]
j talentvolle verdedigers, de stelselmatige internationale actie
daarvoor begon in het midden der 19lG eenw met het groote
G congres te Worcester, (Massachusetts), een actie, die reeds
_ in 1869 haar doel bereikt zag in Wyoming, in 1883 in
Washington en in 1893 in Colorado. Tezelfder tijd werd
de politieke emancipatie der vrouw in Engeland verdedigd
i door John Stuart Mill. Geïnspireerd door zijn begaafde
echtgenoote, stelde hij 30 jaar achtereen in het Engelsche
l Lagerhuis voor, de zelfstandige ongehuwde vrouw in het
l kiezerscorps op te nemen. In 1897 mocht zijn ontwerp de
goedkeuring der meerderheid verwerven, kort daarna werd
het echter door de ,,Lords" verworpen en aldus tot krach-
teloosheid gedoemd.
In Frankrijk is het Ed. R. de Laboulaye, die voor de
politieke mondigheidsverklaring der vrouw den strijd heeft
aangebonden en de vruchten van zijn streven aanschouwt
in de oprichting van tal van vereenigingen en de uitgave
van periodieken als ,,La Fronde" en het ,,Journal des fem-
n1es". De in het jaar 1865 bij onze oosterburen gestichte
,,Lette-Verein", vooral de veel radicaler ,,Verband fort-
schrittlicher Frauenvereine” drijven hunne actie in dezelfde
richting.
VVordt de ongehuwde vrouw benoembaar verklaard voor _
verschillende staatsbetrekkingen, dan moet haar gelegenheid
worden geschonken de noodige kennis daarvoor te verwer-
ven; te meer klemt dit, wanneer haar, zooals de sociaal-
democratie bij monde van een' Liebknecht heeft geëischt,
,,absolute Gleichberechtigung" geschonken wordt.
Wanneer nu het meisje, om welke redenen dan ook,
voortgezet onderwijs wil ontvangen, dan is de kortste en