HomeCoëducatiePagina 25

JPEG (Deze pagina), 554.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

lm
23
i lehrtenstudium nur ein verdeckter Umweg nach Mannl1eim.°’ ~
. Het zij zoo. Maar toch, vraag het aan de docenten der
» Gesamtschulen, der Highschools, der colleges, der Universi­ l
teiten, der HB. Scholen, der Gymnasia, der Kweekscholen l
voor onderwijzers en onderwäzeressen - hoe deze heeren
ook over coëducatie mogen denken - ze zullen u onbewimpeld ·
verklaren, dat het gros der jonge dames zich door ernst,
belangstelling en ijver voor de studie gunstig onderscheidt.
Of het dan uitsluitend liefde is tot de waarheid, die ze `
daartoe drijft? Weten om te weten, of om de verzamelde
kennis productief te maken en dat wel in stoifelijken zin?
A Er is hier volstrekt geen entweder­oder. Het een sluit het
ander niet uit. Zeer zeker is bij de vrouwelijke sekse, en l
daarmede toonde ze kinderen van haar’ tijd te zijn, een j
j sterke adspiratie ontstaan naar het bekleeden van allerlei ?
ambten, het doen van allerlei werkzaamheden, waarvoor 3
vroegere eeuwen enkel den man bekwaam en geschikt l
achtten. Die aspiratie is het produkt van verschillende 1
factoren. Eenige zijn er zooeven genoemd, thans wijzen
we op een’ zeer gewichtigen, waarover nog niet is ge-
sproken.
De idee ,,gelijkheid" waarmede de Fransche revolution-
j nairen, ondanks de beweringen van Olympe de Gouges,
slechts ernst maakten in politieken zin en dan slechts voor _
de mannelijke helft van den ,,tierce-état," is doorgewerkt; jj
ook de man van den vierden stand is opgenomen in het
,,pays legal". en daarmede niet tevreden, vraagt ze de po-
litieke, zelfs de sociale ,,égalité" ook voor de vrouw. Vond §_
het toekennen van het actieve en passieve kiesrecht aan de j
1) Voor niet weinig dames is de studie in den grond niets dan een omweg Q
Olll 321.11 (1811 1113111 te kOll1C11. il
I i
i
l
`