HomeCoëducatiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 595.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

¥
22
roeping heeft dan huwelijkseandidate te zijn, die desnoods
E trouwt om te trouwen; dat ze zoo opgevoed moet worden,
dat ze van al of niet huwen onafhankelijk blijft; dat het
Q huwelijk het vrije geschenk behoort te wezen van de trotsche,
vrije vrouw, dat onherroepelijk geweigerd wordt, wanneer
, het niet van ganscher harte kan worden verleend.”
. De hoogere levensstandaard en de niet daaraan geëven-
; redigde inkomsten werden vooral in de arnbtenaarswereld,
. even zooveel oorzaken voor een gedwongen celibaat. De
niet gefortuneerde huisvader, met dochters gezegend, deed
j verstandig met dien toestand rekening te houden, ,,De
i maagdenkwestie is", zooals de heer Post het op de te _
Haarlem gehouden onderwijzersvergadering eigenaardig uit-
drukte ngrootendeels een maagkwestie."
Bovendien worden, zoo deze als gene zijde van den oceaan,
tegenwoordig bevolkt met een eerbiedwaardig getal vrij-
willige celibataires, die absoluut weigeren zich te buigen
onder Hymens juk en voor wie het woord: ,,het is niet goed,
dat de mensch alleen zij", niet geschreven schijnt.
Er is echter meer.
De intellectualistische richting der eeuw heeft ook de
vrouwelijke helft van het menschdom aangegrepen. Ook in
haar is een zekere kennisdorst ontstaan. Niet altijd uit het .
rechte beginsel voortspruitend. Als Schiller sommige studeeren-
de jonge dames van onzen tijd kon gadeslaan, zou hij ver-
moedelijk nog herhalen: ,,O, wie viele neue Feinde der
Wahrheit! Mir blutet die Seele, Sehe ich das Eulenge­
schecht, das zu dem Lichte sich drängt." 1) Voor eenige,
(Jathrein beweert ,,für nicht wenige Damen ist das Ge-
1) O, hoeveel nieuwe vüanden der waarheid! Mün hart bloedt, wanneer ik
die uilen zie, die het licht trachten te naderen.
.,.. .,,,,.......w;~g-·---~,­­­·­­·_·,r=:¤-»=~»- rx;- .-...2J-L­···i·T-ïä­¥­-*­*·";*`·· iriuzzwrw IL Y