HomeCoëducatiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 600.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

`,
21 `
!
1 gemengd. Dit moet vaak zoo worden opgevat: heeft de
{ school klassen voor jongens en voor meisjes, die afzonderlijk
- worden onderwezen. Ondanks het warm pleidooi, bij de lj
. wisseling der eeuw door niemand minder dan Prof, Rein
S in Jena voor ,,die gemeinsarne Erziehung von Knaben und
{ Mädchen" gevoerd, heeft de coëducatie in de Pruisische 1
E volksschool totnogtoe weinig genade gevonden. i
^
3 Het was echter niet de coëducatie bij het lager onder-
1 wijs, die in de laatste helft der vorige eeuw de hoofden Y
warm maakte en de pennen in beweging bracht, maar het l,
al of niet gemeenschappelijk onderwijzen van jongelingen ,
. en jongedochters, jonge mannen en jonge vrouwen. Natuur-
. lijk kan zulk een kwestie eerst dan ontstaan, wanneer ook j
, voor het meisje voortgezet onderwijs in zijn uitgebreidste t
[ beteekenis noodig wordt geoordeeld. En dat verblijdend Y
, verschijnsel liet zich in de laatste decenniën der 19de eeuw
. in de nieuwe en in verschillende deelen der oude wereld j
_ waarnemen. Hoe dat kwam? ,,Veranderde voortbrenging `
; heeft de vrouw den arbeid uit de hand genomen en wil
. zich niet schikken in haar rol van maatschappelijke W
g ii parasiet, levende van het werk van anderen zonder iets
daarvoor in de plaats te geven, kan zij er niet toe besluiten l
; een mooie pop, een ornament zonder meer te zijn, dan
I vraagt zij werk, omdat een leven zonder werk één grijze
, ellende is, iets tegennatuurlijks." Aldus Ida Heijermans in
haar periodiek ,,De Vrouw." Maar die arbeid, min of meer
intellectueel van aard, vraagt hoogere ontwikkeling harer
l intellectueele krachten. J
; Langzamerhand won de overtuiging veld, waarvan de heer
· W. Jansen in zijne ,,Paedagogische leekenstudie" over '
Heinrich Lotzky spreekt, dat de jonge dochter een hoogere