HomeCoëducatiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 575.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

r.,
19 ~ _
· moet hieraan toegevoegd, dat verscheidene Duitsche staten
` zich nog lang niet hersteld hadden van de verwoestingen
van den 30-jarigen oorlog. Als in de vorige eeuw was bittere ii
· armoede het deel van niet weinigen hunner bewoners, _
Het schijnt de tijd, dien, Stanley Hall in zijn ,,Adoles­ i
cence" bedoelt, wanneer hij schertsend vertelt, dat de vrouw
belangstellend in de studeerkamer van haar’ echtgenoot komt
met de gewichtige vraag: hoeveel is 2 >< Z? Het antwoord
luidt: ,,4 voor een man en 3 voor een vrouw". En met dat
licht tevreden spoedt zij zich weer met een: ,,thank you,
dear", naar hare huiselijke bezigheden. ij
‘ Of het levensdoel der vrouw, zooals dat in den ,Emile” 3
omschreven wordt, hare ouders nopen zal groote zorg aan
haar onderwijs te laten besteden, mag betwijfeld. Immers, ,
wanneer Sophie later niets hoogers te doen heeft dan ,,haar’
man te behagen, te raden, te troosten, het leven te veraan- i
genamen," dan zal die man, ook intellectueel, heel wat
boven haar moeten staan. Roussean bepleit dan ook geen .
coëducatie voor zijne imaginaire opvoedelingen. Zijn Duitsche
apostel Basedow evenmin,
j Een gansch ander standpunt tegenover de opvoeding der j
vrouw neemt Pestalozzi in. Noemde Jean Jacques zijn ,,na­ · l
tuurevangelie voor de opvoeding," Emile, Pestalozzi gaf in
_ 1801 het zijne uit onder den titel: ,,Wie Gertrud ihre 4
Kinder lehrt". Daar hebt ge den verdediger der coëducatie,
dit begrip ten minste opgevat als gemeenschappelijk lager
schoolonderwijs.
Eveneens werd dat stelsel warm bepleit door zijn’ genialen
tijdgenoot, Fichte. In zijne 10de ,,Rede an die Deutsche
· Nation" zegt de Berlijnsche hoogleeraar: 1) ,,Eine Abson-
v _ _ ___n__,,_ I
i 1) Worden de geslachten in afzonderlüke scholen onderwezen, dan worden l_
ze niet tot volkomen menschen opgevoed. De kleine inaatscliappij, waarin de l