HomeCoëducatiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 605.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

is
, van het onderwijs in het land van Munster, het in de hoofd-
zakelijk door hem ontworpen ,,Allgemeine Schulverordnung"
gewenscht achtte, dat de scholen zooveel mogelijk naar de
geslachten zouden zijn gescheiden, teneinde het meisje vrou-
lj welijke gezindheid in te boezemen ,,weibliehe Gesinnung
einzuflöszen", bevreemdt ons minder dan dat een Friedrich
Eduard Beneke de noodzakelijkheid dier scheiding een axi-
oma achtte, hij de schrijver van een ,Erfahrungsseelenlehre",
hij, de strijder voor de inductieve methode op philosofisch
F terrein. Toch zouden we hiermede hoogstens van stilstand
kunnen spreken, maar wat dunkt u van de klacht, door
Fénélon in zijn merkwaardig geschrift ,,De l’Education des
filles" geslaakt: Rien n’est plus négligé que l’éducation
des iilles. La coutume et le caprioe des mères y décident
E souvent de tout: on suppose qu’on doit donner a ce sexe
l peu d’instruction . . . Pour les iilles, dit­on, il ne faut pas
j qu’elles soient savantes, la curiosité les rend vaines et pré-
cieuses; il sufiit qu’elles sachent gouverner un peu leurs
l menages et obéir à leur mari sans raisonner." 1) Troost u
( niet met de gedachte, dat de aartsbisschop van Kamerijk
dit niet had kunnen zeggen van de Hollandsche ouders uit j
dien tijd. Of heeft Justus van Effen in zijn ,,Hollandschen
Spectator" niet eenzelfde klacht geuit. En uit de schildering
van een’ Samuel Heinike, den stichter van het eerste Doof- _
stommeninstituut te Leipzig, blijkt de treurige toestand van
het Duitsche schoolwezen in de 18dG eeuw. Billijkheidshalve
1) Niets wordt meer verwaarloosd dan de opvoeding der meisjes. Zü wordt
geheel bepaald door sleur en door de grillen der moeders. Men dBl'll{i,,ll2li,l11Gl1
aan de vrouwelüke sekse weinig ondersvüs moet geven... De meisjes znoeten
niet geleerd zijn, zegt nien; de nieuwsgierigheid maakt haar üdel en duur;
het is voldoende, dat ze haar huishouding kunnen besturen en aan haar’ echt-
genoot blindelings gehoorzamen.