HomeCoëducatiePagina 19

JPEG (Deze pagina), 599.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

ilu
17 .
uitgevaardigd. Voorzoover de meisjes niet op afzonderlijke
scholen gingen, zaten ze op dezelfde school afgezonderd l`
van de jongens. Het Handboek van Valcoogh, voor de I
onderwijzers van het platteland geschreven, spreekt van de .
gemeenschappelijke school en geeft aan de beide seksen af- l
zonderlijke plaatsen. I
Vergelijken we de zorgen voor het onderwijs der vrou-
welijke sekse hier te lande in de 16dC en 17dC eeuw, en M
tijdens de Middeleeuwen, dan is er ontegenzeggelijk niet ,
weinig vooruitgang te bespeuren. In de stedelijke volks- I
school moge nog geen volkomen gelijkstelling zijn geweest, t
de Latijnsche school moge voor haar nog niet hare poorte
hebben geopend, een getuigenis als dat van Josiah Childe i
in 1665: ,,de Hollanders dragen altijd goede zorg voor de t
opvoeding en het onderwijs hunner kinderen, dochters zoo- [
wel als zoons," was meer dan een gelegenheidscompliment, ,
dan een internationale beleefdheid. Het geëleveerde standpunt
van een’ Amos Comenius, die in zijne ,,Didactica lV[agna" H
de stoute wel ietwat naïeve stelling durfde plaatsen: ,,Allen
kunnen alles leeren," en onder die allen ook de leden der
vrouwelijke sekse telde, welke stelling hij dan argumenteerde: {
de vrouw is beelddraagster Gods; meermalen is ze door God i
voor gewichtige betrekkingen gebruikt; hoe meer we haar .
tot nadenken prikkelen, des te minder lichtzinnig zal ze
wezen; - op dat geëleveerde standpunt, zeg ik, stonden
onze vaderen evenmin als des bisschops eigen landgenooten,
- trouwens dat standpunt behoefde ook nog de noodige
correctie ­­ maar toch is in de eerste helft van het refor- ik
matorisch tijdperk een flinke schrede voorwaarts gedaan.- H
En hoe stond het in de 18** eeuw zoo binnen als buiten _
onze grenzen? Dat een Bernhard Overberg, de hervormer
2
1
I