HomeCoëducatiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 589.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

15

aan beide geslachten hetzelfde onderwijs werd verstrekt.
Wanneer Victor Cathrein in zijne ,,Frauenfrage" beweert, jl
dat het Middeleeuwsche Christendom de kwestie van de ll
positie der vrouw op schitterende wijze heeft opgelost, en ll
zelfs zegt: ,,In seinem milden Sonnenschein erfreute sich
das Frauengeschlecht über ein Jahrtausend wahren irdischen
Glückes, so weit dies bei der Unvollkommenheit aller mensch- 1
lichen Verhältnisse möglich ist," -- dan schort het hem
ongetwijfeld aan de noodige nuchterheid, dan ontbreekt het
den geleerden Ultramcntaan aan voldoende objectiviteit bij de
waardeering van het tijdperk, waarin zijn kerk de alleen- j
heerschappij voerde. L
In het tijdperk der Reformatie is vernieuwde belangstel­ j
ling in het onderwijs der jeugd te bespeuren. Al deed het `
tijdelijk bondgenootschap tusschen Reformatie en Humanisme i
met nog andere oorzaken aanvankelijk alle zorgen om de L
Lat. School samentrekken, Luthers bekende brief aan de
Raadsheeren en Burgemeesters van alle Duitsche steden, in
hoofdzaak een bede om de Chr. Volksschool, werd vooral
in de laatste decenniën zijner eeuw, met de daad beant-
woord. Waar echter de groote Reformator in dat paedagogisch
advies voor de jongens een schoolonderwijs van 2 uur per *
dag noodig acht en het gewenscht vindt, dat ,,ein Miigdlein ii
so viel Zeit habe, dass es des Tages eine Stunde zur Schule j.,
gehe und dennoch seines Geschäftes im Hause wohl warte," al
daar is dit belangrijk verschil in leertijd zeker mede oorzaak
van de oprichting van afzonderlijke meisjesscholen.Evenzoo
verlangt Joh. Bugenhagen in zijne Brunswijksche kerkorde tl
gescheiden scholen voor de beide seksen, met beperkte leer- l
stof voor de vrouwelijke. De krachtige geesten der Refor­ `
matie, ofschoon veelszins staande tegenover hunne tijdgenoo­ g