HomeCoëducatiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 615.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

jê ‘ r
l4
V'; structie van den rector der Lat. School te Groningen, een
instructie, niet ouder dan 1567, onomwonden verklaard
wordt, dat ,,de schoele pryncipaal om het koer gefundeert
ende gestychtiget is."
Toch kon aan den drang naar een ander onderwijs op
den duur geen weerstand worden geboden,
Weer was het bijna uitsluitend in het belang der man-
jä nelij ke jeugd, dat de strijd om de zoogenaamde ,,bijscholen"
gevoerd werd. Voor de meisjes werd het onderwijs in de
nonnenkloosters doorgaans voldoende bevonden, wanneer er
gf ten minste schoolonderwijs voor noodig werd gekeurd. Voor
coëducatie waren de Middeleeuwen nog niet rijp. De invloed
f, der kerk werkte de scheiding in het onderwijs en in den
L omgang der geslachten niet weinig in de hand. Hoogere
f intellectueele vorming werd bovendien voor de vrouw ge-
j vaarlijk gevonden. De stem van een Christine de Pisans, die
l bij den aanvang der l4d~‘> eeuw in haar ,,Cité des dames"
om wetenschappelijke vorming voor de vrouw vroeg, drong
j niet door in het luchtledige der heerschende scholastieke sfeer.
j ,,De opvoeding der meisjes," klaagt Erasmus, ,,wordt
door velen als volmaakt beschouwd, wanneer men ze tot
aan het huwelijk opgesloten houdt en aan den blik der
mannen onttrekt. De groote hoop vindt het dwaas de meisjes
wetenschappelijk te ontwikkelen/’ En een man als Wessel
Ganslort achtte geleerdheid gevaarlijk voor een vrouw. Als
keizer Karel V in zijn plakkaat voor Friesland ordonneert:
,waar geen bepaald onderwijzer is, zal de koster de meisjes
in het lezen en de jongens bovendien in het schrijven en
den zang onderwijzen," daar toont hij door het algemeene
karakter van dit voorschrift zijn’ tijdgenooten eenige stations
vóór te zijn, maar dan blijkt toch ook, dat de Middeleeu-
wen geen behoefte hadden gevoeld aan een school, waarin