HomeCoëducatiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 611.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

l
ll __

werden opgevoed en onderwezen, Bij den aanvang der 5dC eeuw l
had een Martin van Tours zijn beroemde kloosterschool
in Gallië. Sedert het optreden van Benedictus v. Nursia j
namen deze stichtingen in aantal en in beteekenis voor het Qi
onderwijs in den christelijken godsdienst, voor de beoefening j
der wetenschappen, voor het landbouwbedrijf en de uit- [
oefening van verschillende handwerken toe. Waren de scholen
der Benedictijnen aanvankelijk slechts kweekplaatsen van de
toekomstige leden der orde, later pasten zich door hare
splitsing in binnen- en buitenscholen aan de behoeften der V
omgeving aan en verstrekten ze ook onderwijs aan hen, wier j
levensdoel zich niet tot de kloostercel bepaalde. ,
Uit de gereserveerde houding, die de Chr. Kerk in hare
langdurige periode van verbastering tegenover de vrouw »
heeft aangenomen, begrijpen we, dat in die stichtingen van
coëducatie geen sprake kon zijn, al is het ook, dat in de i
nonnenkloosters der Benedictijnerorde niet slechts meisjes, =
maar ook jeugdige knapen werden onderwezen. In het
oog moet echter gehouden, dat lang niet alle meisjes van
dat onderwijs proüteerden: het waren vooral die der hoogere
standen en de toekomstige kloosterzusters. .
Door het vaststellen van een’ leefregel voor de geestelijken
zijner diocese verrichtte Chrodegang, bisschop van Metz, een °
hoogst nuttige daad. De priesters moesten onderwijs ij
geven in de H. Schrift en in den zang der kerkliederen. »
Zoo ontstonden de dom- en stiftscholen. En toen in 816
het concilie van Aken op verlangen van den ,,Vromen
Lodewijk" den kanon van Chrodegang voor het gansche Karo­
lingische rijk verplichtend stelde, verrezen er overal kleine
en bij groote kerken stichtingen van dien aard, die, bij uit- B
breiding der leerstof, naast de opleiding tot kerkelijke, ook
die tot wereldlijke ambten bedoelden. Beter dan dit vroeger