HomeCoëducatiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 623.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

E
10
, mede, hoe door de invoering van den kinderdoop er lang-
zamerhand een geheele ommekeer is teweeggebracht in het
godsdienstonderwijs. ,,De Kerk kwam gansch anders te
{ staan tegenover degenen, die te onderrichten had/’ ,,De
taak van onderrichten ging van den priester over op de
ouders. De laatsten treden in de Middeleeuwen al meer en
li meer op als organen der kerk op catechetiseh gebied. Het
lt werk van den priester begon eerst met de biecht."
Wachten wij, kinderen der ZOSW eeuw, die alle ontwikkeling
van de school verwachten, en gemakkelijk op de intellectueele
E vorming door het huisgezin zeer uit de hoogte neerzien,
-- er ons voor, de beteekenis van dat huisonderwijs te
Q onderschatten. Prof. Biesterveld vertelt ons in zijne studie over
rg ,,Het Karakter der C3,i1€Cl1€S€,’, dat Brenz in de voorrede van
Melanchtons kleinen Catechismus schreef: ,,dadurch dass
unsere Vorfahren den Dekalogus, das apostolische Glaubens­
bekenntnis und das Vater Unser ihre Kinder zu Hause
1 aufsagen liessen, hat Gott sich in der furchtbaren Finsternis
als durch einen Hauskatechismus eine Kirche erhalten.”
i ,,De Kerk heeft vóór de Hervorming gevoeld, dat het
Christelijk huisgezin behoorde te wezen een huiskerk,"
Q? In den loop der eeuwen heeft echter die huiskerk hare
gewichtige taak, ten minste ten deele, overgedragen aan de
Q school; eerst aan de klooster-, daarna aan de dom- en stift-,
eindelijk aan de school, door tusschenkomst der stedelijke
nl overheid opgericht. Gaan wij de ontwikkeling van het school-
» wezen vluchtig na.
· - Uit het paedagogisch advies van Hieronymus aan Läta,
‘ de schoondochter van Paula, welke laatste een tweetal
. kloosters te Bethlehem heeft gesticht, blijkt, dat reeds voor
; het einde der 4<l<= eeuw tal van meisjes in nonnenkloosters
O