HomeCoëducatiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 593.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

i
9 ..
n
Woord van God. Tot dat onderzoek moest het in staat
worden gesteld. jl
Rechtstreeks moge de Chr, Kerk aan hare oatechuinenen j
slechts onderwijs hebben verstrekt in hare leer, met name _t
in de Apostolische geloofsbelüdenis en het gebed des Heeren,
zooals de hoogleeraar Moll meedeelt, en dat wel door ;
mondelinge voordracht; Prof'. Woltjer merkt in zijne studie
over ,,Het doel v. h. Chr. Nat. Schoolonderwijs" terecht
op, dat het haar streven moest zijn, dat de kunsten van
lezen en schrijven zooveel mogelijk overal werden onder-
wezen. En dat werden ze ook. ,,Dat ook de armsten lezen |
konden, zou men kunnen opmaken, uit het feit, dat Pam- .
philus van Caesarea (gest. in 309) bij massa’s bijbeleodices
liet afschrüven en onder het volk ronddeelen, aan vrouwen
zoowel als aan mannen/’ C
Werd nu het catechetisch onderwgs gemeenschappelijk ~
aan beide seksen gegeven? Volgens Prot`. Püper, wiens F
gevoelen ik omtrent deze onopgeloste kwestie inwon, is dat l
zeer waarschijnlijk. Herzog waarschuwt er echter voor, hier
aan streng klassikaal onderwijs te denken. Wel worden de
catechumenen naar den tijd, die hen van den doop scheidde, _
in twee, drie of vier klassen verdeeld, maar aan steeds
gelijktudig onderwezen schoolklassen mag niet worden ge- '
dacht. Prof. Moll wijst er op, hoe door heerschende wan- »
begrippen omtrent de beteekenis van den doop de duur van
het catechemunaat meermalen buitengewoon werd verlengd.
Uit den aard der omstandigheden vloeide bovendien voort,
dat de leeftijd, waarop de Jood, de Heiden en het kind van
Christelijke ouders tot het godsdienstonderwijs der kerk
werden toegelaten, zeer onderscheiden was.
Dr, Troelstra deelt ons in zijne dissertatie over ,,De(n)
toestand der catechese in de voor­ret`ormat0rische eeuw"