HomeCoëducatiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 626.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

KF i
,` van coëducatie, opgevat als gemeenschappelijk lager school-
onderwijs aan beide seksen, geen sprake zijn. Immers,
ll eeuwen lang was huisonderwijs de eenige bekende bij de
meest beschaafde volken. De kinderen werden onderwezen
1 door hunne ouders, in het handwerk, het lezen, soms ook
het schrijven, de wet, de voorvaderlijke instellingen, de
geschiedenis van het volk en de liederen. Eerst in den
laatsten tijd vóór Christus’ geboorte waren er vermoedelijk
kinderscholen in Israël. De Grieken hadden ze wat vroeger,
;, maar slechts voor minvermogenden, bij wie de huise-
lijke omstandigheden de opvoeding in den familiekring niet
veroorloofden. Zoo was het ook bij de Romeinen. De in-
richting der scholen was trouwens geheel en al op den
minderen stand berekend. Het eerste, het beste lokaal
was goed genoeg; waren er banken, dan werden die ge-
bruikt, anders bood de grond een voldoende zitplaats. Af-
gedankte soldaten, vrijgelaten slaven traden als onder-
il wijzers op.
áj Hoe het kwam, dat het huisonderwijs predomineerde?
Bijna ieder huisgezin had minstens één, veelal meer slaven,
¥ die door hun’ arbeid een bron van welvaart waren voor
f hunne heeren. De ouders konden dus zichzelf met het
onderwijs hunner kinderen belasten, in elk geval werd dat
gegeven onder hun rechtstreeksch toezicht in hun huis.
Zoo was de toestand in de Grieksch-Romeinsche wereld.
En hoe werd hij, toen het Evangelie daarin werd gebracht'?
Y Niet enkel luidde 's Heeren bevel: ,,Predik het Evangelie-
aan alle creaturenl", er werd aan toegevoegd: ,,leerende
hen onderhouden, alles, wat ik U geboden heb." De bron,
waaruit het aanstaand lid der Chr. Kerk ,,de leer en ver-
' maning des Heeren" putten moest, was het geschreven
" ..*.7.. . ..f-H-.--- «....¤L».a.a.;..._...«.;.. ¤;n