HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 8

JPEG (Deze pagina), 865.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

, K ’ >¤?iF” nu-­·-Y
46
toegebragt en eenige van haar zelfs tot brandstichten in het laatste tig
bureau en het Raadhuis zijn overgegaan. hat
Gezien de stukken tot deze zaak betrekkelijk ,
Gelet op de memorie van suggestie, dd. dertien Februarij achttien (
honderd negen en zestig, door den beklaagde aan het Hof ingeleverd, dè,]
Gezien het requisitoir van den Procureur­Generaal, door denzelven SC;
onderteekend aan het Hof overgegeven, daartoe tenderende, dat het tee
Hofde teregtstelling van den beklaagde zal bevelen ter zake van de
hiervoren vermelde feiten: dat is van:
het door redenen in openbare plaatsen gevoerd en door gedrukte
geschriften opzetten tot wederspannigheid, die daarop is gepleegd
door meer dan twintig gewapende personen en medepligtigheid aan
de misdaad van aantasting, gewelddadigen en feitelijken wederstand
jegens bedienende beambten, handelende ter uitvoering der wetten
en der bevelen van het openbaar gezag, gepleegd door meer dan
twintig gewapende personen, door de ingezetenen tot het begaan van
die misdaad door beloften te hebben uitgelokt en opgeruid door
aanspraken in het openbaar ten aanhoore van eene verzameling van _,
personen gehouden - en hem verwijzen naar de openbare teregt­
zitting van dit Provinciaal Geregtsliof, met last dat hij binnen acht
en veertig uren na de beteekening, vermeld bij artikel honderd
vijf en veertig van het `Wetboek van Strafvordering, zal worden over­
gebragt naar de daartoe bestemde gevangenis;
Overwegende dat de feiten aan den beklaagde ten laste gelegd
bij de wet worden verklaard te zijn misdrijven waartegen lijf- of .
onteerende straffen zijn bedreigd,
Overwegende dat de instructie der zaak voldoende bezwaren tegen
den beklaagde oplevert om zijne teregtstelling te bevelen,
Beveelt: dat de beklaagde voormeld, Jacob de 'Vletter, zal worden
teregtgesteld ter zaken voorschreven, dat is: het door redenen in
openbare plaatsen gevoerd en door gedrukte geschriften opzetten tot
wederspannigheid die daarop is gepleegd door meer dan twintig ge-
wapende personen - en ­­- medepligtigheid aan de misdaad van l
aantasting , gewelddadigen en feitelijken wederstand jegens bedienende i
beambten, handelende ter uitvoering der wetten en der bevelen _
van het openbaar gezag, gepleegd door meer dan twintig gewa- s
pende personen, door de ingezetenen tot het begaan van die misdaad
door beloften te hebben uitgelokt en opgeruid door aanspraken in het ‘
openbaar ten aanhoore van eene verzameling van personen gehouden. a
Verwijst hem naar de openbare teregtzitting van dit Provinciaal l
Geregtshof. 7
Last en beveelt dat de beklaagde, die in hechtenis is, zal worden
gebragt naar de gevangenis, bestemd voor de gevangenen, welke ter j
openbare teregtzitting van het Provinciaal Geregtshof in Zuid­Hol­
land moeten worden teregtgesteld, en zulks binnen acht en veer-