HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 7

JPEG (Deze pagina), 874.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

.` jrg? _T°""` " ‘ - ­-r-,ï·
l
= i 45
> E
F politie-gebouw geworpen en daardoor het glas verbrijzeld werd en
t * de agent van politie Vrs uitgerukt om de aandringende menigte
[ te verdrijven, door haar met een steen tegen het hoofd geworpen
E t en verwond werd;
> Vl. door eindelijk in den avond van Saterdag een en dertig
1 October ll, op soortgelijke wijze als den vorigen avond en met
i l na te melden uitwerking en gevolgen, de op de openbare straat voor
i ` zijne woning in de Mannenlaan zaamgeschoolde menigte van ver over i
1 de twintig personen, en waaronder weder meer dan twee personen van
' zigtbare wapenen, zijnde telhouten en bovendien nog steenen, voor-
_’ ; zien, herhaaldelijk toe te spreken, en haar bij herhaling voor te t
J r lezen eene door hem ter plaatsing in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
toegezondene doch geweigerde advertentie, aanvangende als volgt:
Y //Dankbetuiging. Allen die mij op Vrijdag avond den //30 October
Y ·, //l868 hebben helpen bevrijden uit de handen van boosaardige aan-
V //randers op den publieken weg, worden hiervoor innige dank toege-
lr vbragt en ik zweer bij deze dat ik zal voortgaan alle driest geweld
jj //kloek te bestrijden, met vertrouwen op zekere overwinning, onder
//den alverrnogcnden bijstand der welgezinde Burgerij;// [
H tengevolge van welke laatste in het openbaar gevoerde redenen , als ,
't ook in het algemeen van het onder I tot en met V hierboven ver-
°` melde, genoemde volksmenigte onder de kreten van: // Weg met de
S politie, leve de Vletter;//
de eerste keer zich onmiddelijk langs het politie­Bureau Goudschc
P weg door de stad heen langs het bureau Paauwensteeg, naar het
P bureau van politie, vierde kwartier op den Sehiedamschen Singel,
l` begeven heeft en dat laatste bureau en de daarvoor geposteerde
" politie-beambten, die krachtens de bevelen van den Commissaris, I
H aldaar handelden tot uitvoering van hetgeen hun in het belang van
°` orde en rust was opgedragen, heeft aangevallen, meerdere beambten met r
d steenen geworpen en getroffen en aan het gebouw glasruiten verbrijzeld; J
H de tweede keer, zich regelregt begeven heeft naar het politie bureau
` derde kwartier, Goudsche weg, en de aldaar op dezelfde wijze han- 4
° delende politie­beambten, heeft aangevallen, met steenen geworpen en
· getroffen en gelijke vernielingen aan het gebouw toegebragt;
' terwijl eindelijk, in denzelfden nacht van een en dertig October
C op een November ll., eene volksmenigte van meer dan twintig per- l
` sonen, waaronder meer dan twee van zigtbare wapenen, ­- zijnde
D telhouten en bovendien nog steenen ­­ voorzien waren, onder de V
E mrergemelde kreten , de politie·bureaux eerste kwartier, Paauweneteeg , i
T tweede kwartier, Kaasmarkt , en het raadhuis der gemeente Rotterdam , i
jt met de daarvoor tot handhaving der orde en rust geposteerde
` politie­beambten, herhaaldelijk heeft aangevallen, meerdere dezer
beambten met steenen geworpen en verwond, aan die gebouwen ,
door het inwerpen der glasruiten als anderzins, vernielingen heeft
tït