HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 6

JPEG (Deze pagina), 886.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

I _¥d.,,. _T°""`
l
444
woorden, te beklagen en met dezelfde bedreiging van tegen zijne .
arrestatie geweld te zullen gebruiken, door de politie beambten ,
die hem vasthielden of aanraken mogten ate vernietigen ~, de hulp der ’ Ol
volksmenigte weder tegen hen inroepende, daarbij vragende: «/wat l gg
moet ik doen, moet ik naar buis tof met de politie medegaan;«« te
al door eindelijk, in de Mannenlaan ten zijnen huize, de menigte j en
voor, geli_jk hij het noemde, zxde hem gebragte ovatiev te bedanken, V ­
daarbij voegende rx dat men hem in den loop van den avond had j OC,
willen aanhouden , maar dat hij over die overweldigers zijn beklag j Ha
zou doenv; en onder het inroepen van den bijstand en de bewaking ï zi-]
der menigte: [/dat hij de overweldigers als zij hem wilden hebben dg
en daartoe in zijn huis kwamen, zou doodsoliieteiim terwijl hij ein- zi
delijk de menigte tot voorzigtigheid en bedaardheid aanmanende, L zig
nogtans haar toevoegde, dat indien het zingen haar werd belet, zij jêzj
bij hem moest komen klagen en dat hij haar wel helpen zou; a e tog
Zijnde ten gevolge van al het vorenstaande, zoowel dat vermeld onder A
nummer I, ll en ill in het algemeen, als bepaaldelijk dat onder _ H,
nummers IV en V, op Vrijdag avond dertig October ll.: * Ha
l°. in de Oranjestraat, door voornoemde volksmenigte, waaronder ub]
meer dan twee personen destijds van zigtbare wapenen, zijnde steenen, [lk
voorzien, de glasruiten van het politie­bureau verbrijzeld, vuurwerk ydj
vóór en in het gebouw geworpen, en zoodanig tegen de deur daarvan j
geschopt, dat de aanwezige politie-beambten, die den beklaagde tot Ooj
herstel der orde voor den Hoofd­Oommissaris van politie wilden ge- mé
leiden, verpligt werden den beklaagde te laten gaan en alzoo in diens Oj
arrestatie verhinderd werden; P l
20. op de Groote Markt, dezelfde volksmenigte, onder den uitroep WG
van: nweg met de politie, leve de Vletter ,»« met zoodanig geweld op bui
de politie-beambten, die den beklaagde tot beëindiging van den volks- beg
oploop aanhouden en weg brengen wilden, aangedrongen, dat de be- 0]
ambten wederom genoodzaakt werden den beklaagde los te laten en gld
de inspecteur van politie Gaiznnnit Hourman, ligohamelijke belee­ ord
digingen bekwam, zoodat hij, meer dan vier weken later voortdurend Sw
onder de geneeskundige behandeling, zijnen dienst nog niet kon (
waarnemen; de!
30. van uit de Mannenlaan dezelfde volksmenigte waaronder destijds döj
meer dan twee personen met telhouten en ook met steenen gewapend, Gt
omstreeks elf ure, onder het uiten der kreten van; aleve de Vletteru, g 1
~ weg met de politiea regelregt gegaan naar de politie-biïreaux, derde O
lzwartier aan den Goudsohen weg en tweede kwartier aan de Kaas- SSH
markt te Rotterdam, aan welk eerste bureau de Commissaris van ml]
Politie ENGELVAART, destijds tot handhaving der orde voor het met
bureau geposteerd, van uit de menigte met eene graszode of slijk twt
geworpen en getroffen werd, terwijl, aan het laatste bureau, door mg
de menigte een steen in de gazlantaarn boven de deur van het Pol
bea
doc