HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 5

JPEG (Deze pagina), 864.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

` li,
l

l
43
J te doen staan en over den verder te volgen weg te spreken en de menigte
l tot zingen of schreeuwen opwekkende of daarbij voorgaande, waar-
j door allengs een groot gedrang verwekt, de passage gestremd, en het
bewaren der orde en rust aan de politie feitelijk onmogelijk gemaakt
j werd , en de gemoederen der volksmenigtein zoodanige mate werden
E opgewonden, dat zij, gelijk dan ook geschied is, tot verzet en feitelijk-
heden moest overslaan, daartoe door des beklaagden schuldige t
j gedragingen uitgelokt en opgeruid;
j V. door, bij diezelfde gelegenheid, genoemde door hem geleid
r wordende volksmenigte op de openbare straat herhaaldelijk toe te spre­ ’
; ken, nu eens bij wijze van vragen, haar de keus voorstellende: of men
al dan niet aan de bevelen der politie-ambtenaren gehoorzamen zou,
E dan weder zich bij name over de handelingen dier ambtenaren, zoo j
ten zijnen opzigte als ten aanzien der burgerij , beklagende, daarbij be-
; preigingen voegende voor het geval zij daarmede mogten voortgaan en
zelfs de hulp tegen de politie inroepende, of zijne hulp tegen haar
belovende, voorts ongunstige en smadende uitdrukkingen bezigende,
soms er wel niet bijvoegende wie daarmede bedoeld werden doch, in ver- i
j band met al het overige, op niemand anders dan de politie slaande, ·
ij. eenige keeren wel is waar de menigte uitdrukkelijk tot orde en rust w
{ aanmanende, of de politie aanbevelende en ook verzoekende geen oproer j j
{ te maken, doch in verband met de overige gezegden en gedragingen
i van beklaagde en bij de daardoor veroorzaakte opgewondenheid der
j volksmenigte, kennelijk strekkende om het tegendeel te weeg te j
ä brengen, in welken zin zulks dan ook door de aanwezigen werd
j opgevat en dienovereenkomstig uitwerking gehad heeft,
l
l.
door alzoo met na te melden uitwerking en gevolgen:
= a. aan het oude Hoofd en in de Boompjes tot de menigte
j kennelijk met het oog op de politie­beambten te spreken van mis- l
handeling en driest geweld, waartegen men zich van getuigen zou
hebben te voorzien cn te verzetten, zoo beklaagde zeide z/niet anders xt
dan langs den ordentelijken en wettigen weg ,~ doch daarbij voegende: _i
zzhoudt jelui goed, wees sterk, in tijd van nood uzal ik u helpen,
toont je kracht als het er op aankomtyz j
Z1. door, gekomen zijnde in de Oranjestraat aan het bureau van J
den Commissaris van politie, waarnemend waterschout te Rotterdam,
_ op de uitnoodiging der aldaar aanwezige beambten om hun tot herstel
‘ der openbare orde naar het bureau van den Hoofd­Commissaris van l
politie te volgen, door de geopende deur de hulp der aanwezige
j volksmenigte tegen de politie interoepen, met de woorden: ii burgers
= helpt mij, ze willen mij hier houdenzz;
c. door vervolgens, op de Groote Markt gekomen zijnde, zich
over zijne voorgenomene arrestatie aan het bureau van den Water-
schout en over dezen ambtenaar , onder het bezigen van dreigende
.ê g
l i
;; j
sf j
l
al