HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 46

JPEG (Deze pagina), 545.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

V
84i E
«/meestal het eenige en beste middel tot vernedering van den mammon
ader wereld is zz, en zulks waar hij: uden oppositie-geest als een on-
aheilspellenden nevel, de mindere burgerklasse ziet opdoemen en jj
aongeinerkt ontwikkelen, om eindelijk als een ontembare bare alles te ·‘
yverzwelgen , wat haar in haar loop weêrstaat! lv (bladz. 60, 61.)
En wordt mitsdien:
JACOB DE VLETTER
door den Procureur-Generaal beschuldigd van: t
Het door redenen in openbare plaatsen gevoerd en door gedrukte ,
geschriften opzetten tot wederspannigheid die daarop is gepleegd door ‘
meer dan twintig gewapende personen ­ en -­- medepligtiglieid aan de B
misdaad van aantasting, gewelddadigen en feitelijken wederstand jegens tg
bedienende beämbten, handelende ter uitvoering der wetten en der
bevelen van het openbaar gezag, gepleegd door meer dan twintig al
g(t`£W3.PCflGG PCTSOHCH, dOOI` de lHg€ZBt€l]Gll tot llöb bögiläll V3.Il
. misdaad door beloften te hebben uitgelokt en opgeruid door aanspraken
in het openbaar ten aanlioore van eene verzameling van personen
gehouden.
j Gedaan in het Parket van het Provinciaal Geregtshof in Zuid-
Holland te °s Gravenhage, den 30 Maart 1869.
` P2
V De Proeureur­Generaal,
j (Get.) TERPSTRA,
i Adv.-Gen.
| i
is
i
il

ri i
il
ï ‘
i ' ä
z ti
'•, ` _ ir `