HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 45

JPEG (Deze pagina), 896.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

83
A voor getuige aangewend), maar dat hij er bijvoegt: destüds niet ge-
weten , zich zelfs niet voorgesteld te hebben dat de Vletter zich als
.11 j volksleider zou opdoen en den beschuldigde de bemerking te hebben
ln gemaakt, dat hij zich moest wachten om te veel van het wall: te spreken;
”n terwi_jl, eindelijk, het bedoeld voorgeven van den beschuldigde in
ju strijd is met hetgeen in zijne ”Openbare Executieu door hem aan het
L volk wordt geleerd en waartoe het volk door hem wordt opgezet wanneer
T ; het o. a. heet aleder, die slechts eenige levenservaring heeft opgedaan,
>` e zweet dat de meeste dienders er op uit zijn om veel bekeuringen te
in zxdoeurx ;
` en de beschuldigde aanteekent: .»zMoeten de mindere burgerman
j’ ven de kooplieden van den tweeden en lageren rang maar lijdelijk blijven
gt r/verdragen, dat zij telkens worden verjaagd en bekeurd voor het
E »/onvermijdelijk innemen van den openbaren weg, terwijl aan groote
5 «/kooplieden dit overal wordt toegestaan, b.v. aan de Pottebakkers­
L zzsteeg, waar een terrein met bijzondere steenen is afgebakend, tot
.’ uregelmatig gebruik, en in de Boompjes, waar sedert onheugelijke
zg ujaren een pikkel staat. -· ’t welk echter dezen volstrekt niet zou
1’ aworden misgund, zoo den eerstgenoemden met gelijke maat werd
_d vgemetenv; (bladz. 27.)
L ` of`, met verwijzing naar art. 328 van het Wetboek van Strafregt:
J1 ë Daar is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de begane manslag
li of de toegebragte kwetsuren of slagen of stooten door den wezlïelü/cen
ek nooddwang der wettige zelfverdediging of verdediging van een ander
l bevolen werd: zxAls de politie provoceert door b.v. ten onregte te
vwillen arresteren, ook dan hebt ge regt tot verdediging"; (bladz.
m ss noot 1)
_n dat bij de mededeeling van zekeren H. H. E. Os·rnNnonr·· en een
è- commissaris van politie met twee andere Heeren op een namiddag diens
woning was binnengetreden en al zijne papieren had geëischt: w/Hij
vhad ze mogen doodslaan, als ze zonder schriftelijke lastgeving waren
_n //blIlYlBIlg€l{()|1’JBD zonder den Officier van Justitiew (bladz. 18 noot 1.)
E)! Of, ten slotte: ~D1e mij oppervlakkig beoordeelt, meent, dat ik elk
i j r/verzet goedkeur, en steeds den mindere tegen den aanzienlijke in het
E; zzbarnas zon willen jagen. Dwaasheid! Maar voor een verstandig mensch
in rrzal ik niet behoeven te betoogen, dat allem militaire discipline wel ge-
‘¥ zzschikt is, tot handhaving van orde en ontzag, maar, dat onder dien
n z/ijzeren scepter niets wat liefelijk is en wel luidt, welig kan groeijen
Q? #611 bloeijen.»z
uOp dan, welgezinde burgers, vereent u, stel tegenover de domme-
ict ukracht der aristokratie u meer vermogenden wiloverln
_1__ waarop de beschuldigde wel laat volgen: ”Vermeent niet dat ik u tot
gij [/stoffelijk geweld opzet !»« , maar tevens herinnert, al zegt l1i_j·het er
gl · met mede eens te kunnen worden omdat vele onschuldigen hierdoor
ook lijden, zzdat de geschiedenis leert dat dit (stoffelijk geweld)
ils
ak

g X.