HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 44

JPEG (Deze pagina), 893.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

82
midden van een onstuimige volksmenigte tegenover de politie zij¤ i
uiteengezet, hier nog wordt opgemerkt: dat hetgeen door oog- eïl
oor­getuigen is verklaard meer in harmonie is met het denkbeeld van
«,Hangen«» en ««Barricades»« dan met het door den beschuldigde iïl
de instructie voorgegevene;
dat wel door een` man uit het volk, in den gemelden Saterdag­ =
avond, de beschuldigde aan DUN1.o1> werd aangewezen als neen man E,
Gods, die hunne grieven zou herstellena en de beschuldigde, vol-
gens DU’l`Il.l,IEUX door het. verspreiden van nuttige geschriften,
en als voorstander van de maatschappij tot afschaffing van sterken
r drank , ten nutte van het volk wil werkzaam zijn en misschien wel Q;
veertig menschen uit het water heeft gered - of, volgens KOORE­
vaar. en VAN man NOORD'F, een eerlijk, fatsoenlijk, edel mensch
is, die zich ten opzigte der politie tot geen tegenwerking leent,
tenzi_j om hare »/Dwingelandija tegen te gaan en misschien wat hevig
· kan zi_jn in de toepassing van de middelen om zijn doel te bereiken, "
· -- maar dat tevens wordt gewezen: j
op het door de ambtenaren van politie verklaarde omtrent den aard i
van des beschuldigden tegen werking,die wel door feitelijk bemoeijelijken ë
en opruijende toespraak zich openbaarde, maar met ede wapenen des
Geestesv niets gemeen had -­- wapenen, waarvan dat gedeelte van het
volk, waarmede de beschuldigde zich bijzonder inliet, gewoonlijk
slecht is voorzien waar het tegenwerking van de politie geldt):
op de verklaringen van: ti
lj DUPAIN, die, den beschuldigde van zijne jeugd af kennende, hem
een dreiner noemt, iemand die het volksbelang niet behartigt maar alleen
handelt uit lust tot het verwekken van oppositie en om zich zelV’ mis-
schien nog te bevoordeelen,
vas DER D0on.N en vrouw VAN RAALT:
dat, al moge de beschuldigde van tijd tot tijd van kalmte en
j rust en geen oproer maken tot het volk gesproken hebben, het voor
j hem die de toespraken in haar geheel aanhoorde, niet twijfelachtig
l was of dergelijke uitdrukkingen, in dien stand van zaken,tot zulke
E hoorders door hem gerigt , moesten als niet ernstig gemeend , als olie in
‘ ’t vuur, worden beschouwd,
zooals dan ook uit de kreten en leuzen der toegesprokenen, g
i geheel in overeenstemming met hunne daden, duidelijk gebleken is; ·i
j dat ten aanzien van het door den beschuldigde geschreven, meer- j
i malen aangehaald boekje ·­- vrouw Dlt) Vos wel heeft doen weten dat het
`ï‘ haar veel genoegen gegeven, had en PrE·rr·;nW.acHTna wel heeft ver-
klaard dat dit werk hetwelk hij van den schrijver had ontvangen, bij
aandachtige lezing hem bijzonder goed is bevallen, als z. i. zeer veel
j waarheid bevattende, zoodat hi_j nog twee exemplaren (elk ad 30 cents)
’ ä ontboden en aan den beschuldigde tien gulden heeft betaald (ook als j
vergoeding voor moeite en kosten bij de behandeling van een zaak
i` t
muç I
i I
' i
,j g 1.