HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 42

JPEG (Deze pagina), 888.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

vt ` _, U """’ ` .r~
I
i 80
de aanbieding om hem ’s nachts te bewaken van de hand heeft ge-
wezen, waarna die menigte langzamerhand is weggegaan;
dat eenigen tijd later wéér een massa schreeuwende menschen zijn
gekomen, hi_j zich weder heeft vertoond, op nieuw dank heeft betuigd
en hen aangemaand zich rustig naar hunne woningen te begeven;
dat, naar hij meent, dienzelfdcn avond ·- en wel toen de menigte l
aankwam ­ - een dronken man aan zijn huis heeft gebeld, onder het
klagen van zijn nood om geld vragende; dat hij dezen één of meer
kwartjes heeft gegeven maar niet aan andere personen;
dat daarna een besteller, dien hij van vroeger kende, andermaal
heeft gepresenteerd ’s nachts voor zijn huis te waken en dat hij,
den volgenden morgen bemerkende dat de man dit werkelijk had ge-
` daan, hem voor die moeite een daalder gegeven heeft;
Dat, in den namiddag van den volgenden dag, zijn aanstaande ·
schoonzoon Sorïnn de thans ten processe aanwezige, door hem her- ,
kende, advertentie, op zijn verzoek, ter plaatsing heeft aangeboden
op het kantoor van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, maar om-
in streeks zeven à half 8 uur het geschrift hem heeft teruggebragt met l
berigt van de weigering der redactie; jv
dat ook dien avond bij voortduring veel menschen in de nabij- lj A
heid zijner woning zich hebben opgehouden; t
dat een hem niet bij naam bekend persoon, wonende in de War- g
moezierstraat, heeft verzocht de plaatsing van de advertentie nog
eens te mogen gaan vragen, waarop hij dezen het stuk gegeven heeft i
j om aan de menigte te voldoen, maar datlater dezelfde man is terugge- ,
el komen zeggende dat de advertentie hem ontnomen was en, weêr l
J later, twee hein niet bekenden zijn komen berigten dat door hen ,
de opname verzocht en hun toegezegd was, welke twee, binnen zijne
woning gevraagd zijnde hoe zij aan dat stuk waren gekomen, hebben _
l;_ geantwoord dat zij hetzelve gekregen hadden van dien eerstbedoeldcn
onbekende uit de Warmoezierstraat; i
i dat hij, op verlangen van het volk, den inhoud van zijn geschrift ,
lj een paar maal uit de raam heeft voorgelezen, zoo hij meent, na de afgifte
van ’t orgineel en volgens een onvolledige copie, eigentlijk niet ·
op het geuit verlangen der menigte, maar om haar te doen zien dat
hij niet tegen haar was als zij goed jegens hem was gestemd, waar-
, omtrent twijfel bij hem bestond daar hij had vernomen dat men de
V glazen bij hem wilde inwerpen, ter voorkoming waarvan een persoon
door hem is gelast de wacht voor het huis te houden;
dat, ter gelegenheid van de voorlezing of toen het volk hem eene
j ovatie bragt , eenige stemmen hebben geroepen r/weg met de politica ­-­
maar hij terstond tot de menigte heeft gezegd I/Neen, niet weg met de
politie, want er zijn nog hoozen onder u en voor deze is de politie
I r100dig;11
LJ
; I
i
l
K u j